คำศัพท์ด้านแรงงาน

Dictionary Labour Terminology

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Rat

ผู้ไม่ทำตามกลุ่ม/แกะดำ

คำแสลงที่ใช้เสียดสีลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานแต่เป็นผู้ทำลายการนัดหยุดงานของสหภาพ ในบางกรณีอาจหมายถึงลูกจ้างที่ยอมรับค่าจ้างในอัตราที่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่สหภาพกำหนด
Synonyms - ผู้ไม่ทำตามกลุ่ม/แกะดำ
Rate Range

ช่วงของอัตราค่าจ้าง

ช่วงของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงทำงาน อยู่ในระหว่างจำนวนค่าจ้างต่ำสุดถึงสูงสุดสำหรับงานเฉพาะแต่ละอย่าง และแต่ละท้องที่
การกำหนดช่วงของอัตราค่าจ้างให้อยู่ในขอบเขตจำกัดระหว่างจำนวนต่ำสุดถึงสูงสุดไว้เช่นนี้ จะช่วยให้สามารถปรับระดับอัตราค่าจ้างให้เหมาะสมได้ง่ายขึ้น
Synonyms - ช่วงของอัตราค่าจ้าง
Ratification

การให้สัตยาบัน

คือการตกลงของประเทศสมาชิกที่จะผูกพันตนในการปฏิบัติตามอนุสัญญา โดยให้การรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร (ดูคำว่า International Labour Standard, Ratification และ Convention)
Synonyms - การให้สัตยาบัน
Real Wages

มูลค่าที่แท้จริงของค่าจ้าง

มูลค่าที่แท้จริงของค่าจ้างไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ตัวเงินซึ่งเป็นค่าจ้าง แต่อยู่ที่อำนาจการซื้อของค่าจ้างนั้น หรืออยู่ที่จำนวนสินค้าและบริการที่ค่าจ้างนั้นสามารถซื้อหาได้
มูลค่าของค่าจ้างจะเพิ่มขึ้น เมื่อราคาสินค้าลดลงแต่จำนวนค่าจ้างคงเดิมและเมื่อค่าจ้างสูงขึ้นแต่ราคาสินค้าคงที่หรือทั้งค่าจ้างและราคาสินค้าสูงขึ้น แต่ค่าจ้างเพิ่มสูงขึ้นในอัตราที่มากกว่าราคาสินค้า
อำนาจการซื้อของเงินค่าจ้างโดยทั่วไป คำนวณได้จากจำนวนเงินค่าจ้าง หารด้วยดัชนีราคาค่าครองชีพหรือดัชนีราคาผู้บริโภค
Synonyms - มูลค่าที่แท้จริงของค่าจ้าง
Recommendation

ข้อแนะ

เป็นตราสารที่ประเทศสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศร่วมกันลงมติรับรองให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามอนุสัญญา หรือเป็นแนวปฏิบัติที่ประเทศสมาชิกจะได้พิจารณานำไปกำหนดนโยบายและออกกฎข้อบังคับตามที่เห็นสมควร โดยไม่ถือเป็นข้อผูกพันแต่อย่างใด
Synonyms - ข้อแนะ
Red Circle Rate

อัตราค่าจ้างที่สูงเกินปกติ

อัตราค่าจ้างซึ่งสูงกว่าอัตราปกติที่กำหนดไว้และจ่ายให้แก่ลูกจ้างเฉพาะราย โดยไม่ได้คำนึงถึงงาน เมื่อลูกจ้างคนนี้พ้นจากงานไปแล้ว ลูกจ้างคนใหม่ที่มารับหน้าที่แทนจะได้รับค่าจ้างในอัตราปกติเท่านั้น ทั้งนี้มักเป็นการคุ้มครองลูกจ้างที่ทำงานมานานไม่ให้ถูกลดค่าจ้างโดยไม่มีความผิด
Synonyms - อัตราค่าจ้างที่สูงเกินปกติ
Redundancy

การเลิกจ้างเพื่อลดคนทำงาน

การให้ลูกจ้างออกจากงาน เนื่องจากเหตุผลบางประการที่ทำให้มีคนล้นงาน เช่น การเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีการผลิตและเทคโนโลยี การนำเครื่องจักรเข้ามาใช้ การจัดองค์กรใหม่ ฯลฯ
Synonyms - การเลิกจ้างเพื่อลดคนทำงาน
Redundancy Pay

ค่าชดเชยพิเศษ

เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างที่นายจ้างให้ออกจากงานโดยไม่มีความผิดเพื่อลดจำนวนคนทำงาน ตามนโยบายการเลิกจ้างเนื่องจากคนล้นงาน
Synonyms - ค่าชดเชยพิเศษ
Reinstatement

การกลับเข้าทำงานหลักจากถูกเลิกจ้าง

การที่ลูกจ้างซึ่งถูกเลิกจ้างไปแล้วได้กลับเข้าทำงานในสถานะเดิม โดยนับอายุงานต่อเนื่องและยังคงได้รับสิทธิต่างๆ ตามที่เคยได้รับ
สำหรับประเทศไทยการรับลูกจ้างกลับเข้าทำงาน อาจเกิดขึ้นในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างแล้วเข้าข่ายการกระทำอันไม่เป็นธรรม คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์จึงมีคำสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าทำงาน หรือในกรณีที่ศาลพิจารณาเห็นว่าการเลิกจ้างลูกจ้างนั้นไม่เป็นธรรมก็อาจสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างผู้นั้นกลับเข้าทำงานต่อไปโดยได้รับค่าจ้างในอัตราเดิมขณะที่ถูกเลิกจ้าง
Synonyms - การกลับเข้าทำงานหลักจากถูกเลิกจ้าง
Resignation

การลาออก

การลาออกจากงานด้วยความสมัครใจของลูกจ้าง โดยยื่นใบลาออกหรือบอกกล่าวล่วงหน้า ซึ่งลูกจ้างอาจบอกเหตุผลในการลาออก พร้อมทั้งกำหนดวันที่จะออกจากงาน มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า quit แต่การลาออกแบบ quit ลูกจ้างจะไม่ให้เหตุผลในการลาออก และไม่บอกล่วงหน้าก็ได้
Synonyms - การลาออก
Retirement

การพ้นจากงาน

การออกจากงานด้วยความสมัครใจ หรือออกตามระเบียบกฎเกณฑ์ เนื่องจากเกษียณอายุตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งการออกจากงานเนื่องจากความเจ็บป่วยหรือพิการ โดยทั่วไปลูกจ้างจะได้รับประโยชน์ตอบแทนเมื่อออกจากงาน
Synonyms - การพ้นจากงาน
Retirement Benefits

ประโยชน์ที่ได้เมื่อเกษียณอายุ

ประโยชน์ตอบแทนที่ลูกจ้างได้รับเมื่อออกจากงานด้วยความสมัครใจหรือออกตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่กำหนด โดยทั่วไปลูกจ้างจะได้รับเป็นเงินในรูปแบบของบำเหน็จ บำนาญ
Synonyms - ประโยชน์ที่ได้เมื่อเกษียณอายุ
Retrogression

การสงเคราะห์ลูกจ้าง

ระบบการทำงานซึ่งนายจ้างอนุญาตให้ลูกจ้างที่ทำงานมานานจนกระทั่งเข้าสู่วัยชรา สุขภาพไม่ดี ลูกจ้างที่ประสบอุบัติเหตุ ลูกจ้างที่ร่างกายพิการบางส่วน ฯลฯ ได้ทำงานที่เบากว่าเดิม โดยคงนับอายุงานต่อเนื่องและได้รับสิทธิอื่นๆ เช่นเดิม
Synonyms - การสงเคราะห์ลูกจ้าง
Rival Union Dispute

ข้อโต้แย้งระหว่างสหภาพในการถือสิทธิเป็นตัวแทน

ข้อโต้แย้งระหว่างสหภาพในการถือสิทธิเป็นตัวแทนลูกจ้างในการเจรจาต่อรอง
Synonyms - ข้อโต้แย้งระหว่างสหภาพในการถือสิทธิเป็นตัวแทน
Runaway Rate

อัตราค่าจ้างที่สูงกว่าปกติ

อัตราค่าจ้างรายชิ้นหรืออัตราค่าจ้างแบบจูงใจ ซึ่งสูงกว่าอัตราของสถานประกอบการอื่นๆ สำหรับงานประเภทเดียวกันมีระดับความยากง่ายของงานเท่าๆ กัน และต้องการคุณสมบัติของผู้ทำงานหรือผลงานเหมือนๆ กัน ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการทางเทคโนโลยี หรือการกำหนดอัตราขึ้นอย่างผิดๆ
Synonyms - อัตราค่าจ้างที่สูงกว่าปกติ
Runaway Shop

กิจการที่ย้ายหนีสหภาพ

สถานประกอบการหรือโรงงานซึ่งย้ายที่ทำการไปอยู่ในท้องถิ่นอื่น เพื่อหลีกเลี่ยงการเกี่ยวข้องกับสหภาพแรงงานตลอดจนการปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างและการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
Synonyms - กิจการที่ย้ายหนีสหภาพ

Department of Labour Protection and Welfare
149 Mitmaitri Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
Hotline 1506 Ext.3, e-Mail: info@labour.mail.go.th
Webmaster: support@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน