คำศัพท์ด้านแรงงาน

Dictionary Labour Terminology

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Self-Employed

ผู้ทำงานส่วนตัว

บุคคลที่ประกอบธุรกิจของตนเองหรือเป็นเจ้าของกิจการโดยไม่มีผู้บังคับบัญชา
Synonyms - ผู้ทำงานส่วนตัว
Semi-Skilled labour

แรงงานกึ่งฝีมือ

เป็นผู้ที่อยู่ในระดับกลางระหว่างแรงงานฝีมือและแรงงานไม่มีฝีมือ ซึ่งได้รับการเรียนรู้หรือได้รับการฝึกอบรมเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของงานอาชีพ สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาระดับกลางที่เกิดจากการทำงานในหน้าที่ได้
Synonyms - แรงงานกึ่งฝีมือ
Severance Pay

ค่าชดเช

ย ดูคำว่า Dismissal pay
Synonyms - ค่าชดเช
Shift

กะหรือช่วงเวลาทำงาน

เวลาทำงานที่เรียกว่า “กะ” ต้องมีช่วงเวลาทำงานตั้งแต่สองช่วงขึ้นไป และในแต่ละช่วงนั้นต้องใช้คนทำงานต่างชุดกันด้วย
โดยทั่วไปสถานประกอบการที่มีการทำงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง จะแบ่งช่วงเวลาทำงานออกเป็น ๓ กะคือ
กะที่หนึ่ง (the first shift) เป็นเวลาทำงานในตอนเช้าหรือกลางวัน
กะที่สอง (the second shift) เป็นเวลาทำงานในตอนบ่ายหรือเย็น
กะที่สาม (the third shift, midnight shift, graveyard shift or lobster shift) เป็นเวลาทำงานในตอนกลางคืน
เวลาทำงานทั้งสามกะนี้จะติดต่อกันไปโดยตลอดตัวอย่างเช่น กะที่หนึ่ง เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กะที่สอง เริ่มตั้งแต่ ๑๖.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. และกะที่สาม เริ่มตั้งแต่ ๒๔.๐๐ -๐๘.๐๐ น. ดังนี้เป็นต้น
Synonyms - กะหรือช่วงเวลาทำงาน
Shop Steward

ผู้แทนสหภาพแรงงานประจำหน่วยงาน

ลูกจ้างที่ได้รับเลือกโดยสมาชิกสหภาพแรงงานให้ทำหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องทุกข์ ดูแลผลประโยชน์ของลูกจ้าง เก็บค่าสมาชิกสหภาพแรงงาน และทำหน้าที่อื่น ๆ ตามที่สหภาพมอบหมาย
Synonyms - ผู้แทนสหภาพแรงงานประจำหน่วยงาน
Shutdown

การปิดโรงงาน

การปิดโรงงานเนื่องจากเหตุขัดข้องทั้งในด้านที่เกี่ยวกับบุคคลและวัตถุ เช่น การนัดหยุดงาน การปิดงาน (Lockout) ภาวะการตลาดการเงินและเศรษฐกิจ โดยทั่วไปมักจะหมายถึง การปิดเนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบ การติดตั้งหรือซ่อมเครื่องจักร หรือการขาดแคลนพนักงาน เป็นต้น
Synonyms - การปิดโรงงาน
Sit – DownStrike

การนัดหยุดงานโดยไม่ออกจากที่ทำงาน

เป็นการนัดหยุดงานที่คนงานยังคงอยู่ในสถานที่ทำงานและปฏิเสธที่จะออกจากสถานประกอบการนั้น
Synonyms - การนัดหยุดงานโดยไม่ออกจากที่ทำงาน
Skilled Labour

แรงงานฝีมือ

ผู้มีความรู้ความชำนาญในงานอาชีพทั้งทางทฤษฏีและปฏิบัติ สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานด้วยตนเองได้
Synonyms - แรงงานฝีมือ
Slowdown

การเฉื่อยงาน

การที่คนงานร่วมกันทำงานให้ช้าลงโดยเจตนาเพื่อลดผลผลิต
การร่วมมือกันทำงานให้ช้าลง มีลักษณะคล้ายกับการนัดหยุดงาน แต่เป็นไปอย่างช้าและไม่ปรากฏผลรุนแรงทันทีทันใดถึงกับทำให้งานหยุดชะงัก แต่มีจุดประสงค์เช่นเดียวกันคือ การบีบบังคับนายจ้างให้ยินยอมตามที่ต้องการ
Synonyms - การเฉื่อยงาน
Snowballing

การซื้อตัวลูกจ้าง

การที่นายจ้างจากสถานประกอบการหนึ่งพยายามชักชวนหรือดึงลูกจ้างจากสถานประกอบการอื่นให้เข้ามาร่วมงานด้วย โดยการให้เงินเดือนหรือค่าจ้างในอัตราที่สูงกว่า เพิ่มผลประโยชน์อย่างอื่นให้หรือเสนอตำแหน่งที่สูงและดีกว่าให้
Synonyms - การซื้อตัวลูกจ้าง
Social Insurance

การประกันสังคม

เป็นรูปแบบหนึ่งของการสร้างความมั่นคงทางสังคม เน้นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างคนในสังคม โดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันจ่ายเงินสมทบ ตั้งเป็นกองทุนประกันสังคม เพื่อใช้จ่ายเมื่อผู้ประกันตนต้องประสบความเดือดร้อน เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างและประชาชนทั่วไป ให้มีหลักประกันในการดำรงชีวิตอย่างน้อยในระดับหนึ่ง
ประเภทของการประกันสังคม ได้แก่ การประกันการเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายในการทำงานและนอกเหนือจากการทำงาน การคลอดบุตร การสงเคราะห์ครอบครัว ทุพพลภาพ ชราภาพ ตาย และว่างงาน
Synonyms - การประกันสังคม
Spotter

ผู้สืบข่าวให้นายจ้าง

ผู้รับจ้างทำหน้าที่หาข่าวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวและพฤติกรรมของฝ่ายลูกจ้างให้กับนายจ้าง นอกจากนี้ผู้สืบข่าวให้นายจ้างอาจคอยสอดส่องความเคลื่อนไหวหรือการกระทำของบรรดาลูกจ้างเพื่อป้องกันการทุจริตต่อหน้าที่ด้วย
Synonyms - ผู้สืบข่าวให้นายจ้าง
Stool Pigeon

ผู้สอดแนม

มีความหมายใกล้เคียงกับ Labour Spy มาก แต่มีขอบเขตการดำเนินงานที่แคบกว่า โดยที่ผู้สอดแนมจะทำการหาข่าวเฉพาะภายในสหภาพแรงงานเท่านั้น ส่วน Labour Spy ปฏิบัติงานและดำเนินการหาข่าวทั้งภายในและภายนอกสหภาพแรงงานด้วย
Synonyms - ผู้สอดแนม
Stranger Picketing

ผู้เข้าร่วมชุมนุมประท้วง

การที่บุคคลภายนอกถือโอกาสเข้าร่วมชุมนุมประท้วงปะปนอยู่ในกลุ่มคนงานในขณะที่มีการนัดหยุดงานหรือชุมนุมประท้วง โดยตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิพาทแรงงานและไม่ได้เป็นลูกจ้างในโรงงานนั้น แต่ส่วนมากมักเป็นคนของสหภาพแรงงานอื่น ซึ่งต้องการที่จะให้คนงานในโรงงานนั้นได้จัดตั้งหรือเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานของตน
Synonyms - ผู้เข้าร่วมชุมนุมประท้วง
Straw Boss

หัวหน้างานไม่เป็นทางการ

ลูกจ้างผู้ทำตนเป็นผู้นำในกลุ่มของตนเอง ซึ่งเป็นลูกจ้างกลุ่มเล็กๆ และทำหน้าที่แทนลูกจ้างในกลุ่ม หรืออาจแทนหัวหน้างานด้วย
Synonyms - หัวหน้างานไม่เป็นทางการ
Strike

การนัดหยุดงาน

การที่ลูกจ้างปฏิเสธไม่เข้าทำงานชั่วคราว เนื่องจากข้อพิพาทแรงงานที่ไม่สามารถตกลงกันได้ ลูกจ้างมีสิทธิหยุดทำงานพร้อมกัน (นัดหยุดงาน) โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ เพื่อบีบบังคับให้นายจ้างยินยอมตามข้อเรียกร้องของตน
Synonyms - การนัดหยุดงาน
Strike Vote,Strike Ballot

การออกเสียงนัดหยุดงาน

การออกเสียงลงคะแนนของลูกจ้าง เพื่อทราบมติว่าจะนัดหยุดงานหรือไม่ ปกติจะออกเสียงโดยการลงคะแนนลับ และถือตามเสียงข้างมาก
Synonyms - การออกเสียงนัดหยุดงาน
Strikebreaker

ผู้ทำลายการนัดหยุดงาน

ผู้รับจ้างทำงานแทนคนงานที่นัดหยุดงานเพื่อให้การนัดหยุดงานนั้นไม่ประสบความสำเร็จ
ผู้ทำลายการนัดหยุดงานโดยทั่วไปไม่ใช่ลูกจ้างของสถานประกอบการนั้น แต่เป็นบุคคลภายนอกที่เข้ามารับจ้างทำงานแทนลูกจ้างที่กำลังนัดหยุดงานหรือเพียงแต่แกล้งทำงานในฐานะลูกจ้างซึ่งมีจุดมุ่งหมายแท้จริงในการทำลายขวัญของผู้นัดหยุดงานหรือทำให้การนัดหยุดงานนั้นไม่ประสบผลสำเร็จ
Synonyms - ผู้ทำลายการนัดหยุดงาน
Struck Goods

สินค้าที่ผลิตระหว่างนัดหยุดงาน

สินค้าที่บริษัทหรือสถานประกอบการทำการผลิต หรือดำเนินการในระหว่างที่คนงานกำลังนัดหยุดงาน
Synonyms - สินค้าที่ผลิตระหว่างนัดหยุดงาน
Struck Shop

โรงงานที่กำลังนัดหยุดงาน

สถานประกอบการหรือโรงงานที่ลูกจ้างกำลังนัดหยุดงาน
Synonyms - โรงงานที่กำลังนัดหยุดงาน

Department of Labour Protection and Welfare
149 Mitmaitri Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
Hotline 1506 Ext.3, e-Mail: info@labour.mail.go.th
Webmaster: support@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน