คำศัพท์ด้านแรงงาน

Dictionary Labour Terminology

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Earnings

รายได้จากการทำงาน

ค่าจ้างและค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ลูกจ้างได้รับทั้งหมด เนื่องจากการทำงาน นอกเหนือจากค่าจ้าง อาจเป็นผลพลอยได้จากการทำงานหรือผลประโยชน์พิเศษ โบนัส ค่าธรรมเนียม ค่าล่วงเวลา ฯลฯ เหล่านี้นับเป็นรายได้ที่ลูกจ้างได้รับเนื่องจากการทำงาน
Synonyms - รายได้จากการทำงาน
Economic Action

ปฏิบัติการทางเศรษฐกิจ

โดยทั่วไปเป็นการกระทำของฝ่ายลูกจ้างต่อฝ่ายนายจ้างเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ ซึ่งมักกระทำในรูปของการนัดหยุดงาน การถือป้ายโฆษณาโจมตี บอยคอตฯ และในบางครั้งฝ่ายนายจ้างอาจเป็นผู้กระทำเพื่อตอบโต้หรือแก้เผ็ดฝ่ายลูกจ้างก็ได้
Synonyms - ปฏิบัติการทางเศรษฐกิจ
Economic Sanctions

การตอบโต้ทางเศรษฐกิจ

การกระทำของฝ่ายลูกจ้างหรือฝ่ายนายจ้างที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จงใจทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียผลประโยชน์เพื่อเป็นการลงโทษ เนื่องจากการละเมิดข้อตกลง บิดเบือน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา
Synonyms - การตอบโต้ทางเศรษฐกิจ
Economic Strike

การนัดหยุดงานเพื่อผลทางเศรษฐกิจ

การนัดหยุดงานเพื่อบีบบังคับให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องค่าจ้าง ชั่วโมงทำงานหรือสภาพการทำงาน ต่างกับการนัดหยุดงานเพื่อประท้วงในเรื่องการกระทำอันไม่เป็นธรรม (ดูคำว่า unfair labour practice strike)
Synonyms - การนัดหยุดงานเพื่อผลทางเศรษฐกิจ
Employed Persons

ผู้มีงานทำ

เป็นผู้ทำงานที่ได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนเป็นเงินหรือสิ่งของอื่นๆ และผู้ทำงานในวิสาหกิจหรือไร่นาเกษตรกรรมของหัวหน้าครัวเรือนหรือของสมาชิกในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง รวมทั้งผู้ที่อยู่ในระหว่างหยุดงานชั่วคราวเนื่องจากเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ หยุดพักผ่อน สถานที่ทำงานปิดชั่วคราว ดินฟ้าอากาศไม่อำนวย นอกฤดูกาล หรือด้วยเหตุผลอื่น ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่าจะได้รับค่าจ้างจากนายจ้างในระหว่างที่ไม่ได้มาทำงานหรือไม่ก็ตาม
Synonyms - ผู้มีงานทำ
Employed, Employ

การจ้างหรือรับจ้างทำงาน

การจ้างหรือรับจ้างทำงานเพื่อให้หรือรับค่าตอบแทน
Synonyms - การจ้างหรือรับจ้างทำงาน
Employee

ลูกจ้าง

ผู้ซึ่งตกลงทำงานให้แก่นายจ้างเพื่อรับค่าจ้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๕ กำหนดไว้ว่า “ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงทำงานให้แก่นายจ้างเพื่อรับค่าจ้างไม่ว่าจะเป็นผู้รับค่าจ้างด้วยตนเองหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับงานบ้าน
Synonyms - ลูกจ้าง
Employee Association

สมาคมลูกจ้าง

องค์กรที่ลูกจ้างในสถานประกอบการเดียวกันร่วมกันจัดตั้งขึ้นเป็นสมาคมเพื่อพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องทั่วๆ ไป
Synonyms - สมาคมลูกจ้าง
Employee Benefits

ผลประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง

ผลประโยชน์ที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้างนอกเหนือจากค่าจ้าง เพื่อประกันความมั่นคงและเป็นสิ่งจูงใจในการทำงานของลูกจ้าง เช่น ให้การรักษาพยาบาล สิทธิการลาป่วย เงินบำเหน็จ เงินกู้ฉุกเฉิน วันหยุดพักผ่อน และสวัสดิการอื่นๆ
Synonyms - ผลประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง
Employee Rule Book,Employee Handbook

คู่มือพนักงาน

เอกสารที่นายจ้างจัดทำขึ้น เพื่อการปฐมนิเทศสำหรับลูกจ้างใหม่ ซึ่งโดยทั่วไปจะบอกความเป็นมาของสถานประกอบการอย่างย่อๆ นโยบาย ระเบียบข้อบังคับการทำงานสิทธิและผลประโยชน์ที่ลูกจ้างหรือพนักงานพึงได้รับ
Synonyms - คู่มือพนักงาน
Employer

นายจ้าง

ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๕ กำหนดไว้ว่า “นายจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงาน โดยจ่ายค่าจ้างให้และหมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำงานแทนนายจ้าง ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคล หมายความว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้น และหมายความรวมถึง ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำงานแทนผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
Synonyms - นายจ้าง
Employer Association

สมาคมนายจ้าง

องค์กรที่นายจ้างในอุตสาหกรรมและในท้องที่เดียวกันร่วมกันจัดตั้งขึ้นเป็นสมาคมเพื่อหารือในการแก้ไขปัญหาหรือร่วมเจรจาต่อรองกับสหภาพแรงงาน
Synonyms - สมาคมนายจ้าง
Employment Agencies

สำนักงานจัดหางาน

หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐหรือเอกชนเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างนายจ้างหรือผู้ที่ต้องการจ้างงานกับผู้ที่หางานทำ
Synonyms - สำนักงานจัดหางาน
Employment Certificate

ใบสำคัญการทำงานหรือใบรับรองการผ่านงาน

เอกสารที่นายจ้างจัดทำขึ้นเพื่อให้การรับรองหรือเป็นเครื่องแสดงและยืนยันว่าลูกจ้างหรือบุคคลที่ระบุชื่อในเอกสารนั้นเป็นผู้ที่ทำงานหรือเคยปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ใดในสถานประกอบการของนายจ้างมาเป็นเวลานานเท่าใด
Synonyms - ใบสำคัญการทำงานหรือใบรับรองการผ่านงาน
Employment Contract

สัญญาการจ้างงาน

ข้อผูกพันหรือสัญญาที่ทำขึ้น เมื่อมีการตกลงจ้างงานกันระหว่างนายจ้าง-ลูกจ้าง โดยทั่วไปจะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับสภาพการจ้าง เช่น ค่าจ้าง ชั่วโมงทำงาน วันหยุดประจำสัปดาห์ ฯลฯ
Synonyms - สัญญาการจ้างงาน
Employment Forecasting

ประมาณการการจ้างงาน

การคาดคะเนแนวโน้มหรือประมาณการจำนวนการจ้างงานทั้งหมดที่จะมีในอนาคตทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในแต่ละอุตสาหกรรม ในแต่ละท้องถิ่น จังหวัดหรือทั้งประเทศ และความต้องการจ้างงานประเภทใด จะมีในช่วงเวลาไหนเพื่อเตรียมการตอบสนองความต้องการแรงงานไว้
Synonyms - ประมาณการการจ้างงาน
Employment Guarantee

การประกันการจ้างงาน

ระบบหรือการวางแผนเพื่อให้ลูกจ้างมีความมั่นคงในการทำงานหรือมีงานทำตลอดปี โดยการกำหนดระยะเวลาในการทำงานไว้ให้แน่นอน รวมทั้งจำนวนค่าจ้างที่สมดุลย์หรือเหมาะสมกับงานด้วย
Synonyms - การประกันการจ้างงาน
Employment Stabilization

เสถียรภาพในการจ้างงาน

ความมั่นคงในการจ้างงาน ซึ่งเกิดจากประสิทธิภาพในการทำงานทั้งของภาครัฐและเอกชนที่สามารถจัดให้มีการจ้างงานหรือทำให้คนมีงานทำโดยสม่ำเสมอตลอดปี
Synonyms - เสถียรภาพในการจ้างงาน
End Spurt

การโหมกำลังผลิต

การเร่งเพิ่มผลผลิตในช่วงสุดท้ายของงานเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์ทันตามกำหนดเวลา โดยใช้คนทำงานอย่างหนักเต็มที่ แม้ว่าคนงานจะต้องเหน็ดเหนื่อยตลอดวันหรือตลอดช่วงเวลาของการเร่งผลิต
Synonyms - การโหมกำลังผลิต
Enforcement Strike

การนัดหยุดงานเพื่อบังคับให้นายจ้างปฏิบัติตามข้อตกลง

การนัดหยุดงานเนื่องจากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือสัญญาการจ้างงานหรือตามคำวินิจฉัยชี้ขาด รวมทั้งการที่นายจ้างพยายามเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ลูกจ้างต้องการให้เป็นไปตามเดิม
Synonyms - การนัดหยุดงานเพื่อบังคับให้นายจ้างปฏิบัติตามข้อตกลง

Department of Labour Protection and Welfare
149 Mitmaitri Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
Hotline 1506 Ext.3, e-Mail: info@labour.mail.go.th
Webmaster: support@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line