Employed Persons

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Employed Persons

ผู้มีงานทำ

เป็นผู้ทำงานที่ได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนเป็นเงินหรือสิ่งของอื่นๆ และผู้ทำงานในวิสาหกิจหรือไร่นาเกษตรกรรมของหัวหน้าครัวเรือนหรือของสมาชิกในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง รวมทั้งผู้ที่อยู่ในระหว่างหยุดงานชั่วคราวเนื่องจากเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ หยุดพักผ่อน สถานที่ทำงานปิดชั่วคราว ดินฟ้าอากาศไม่อำนวย นอกฤดูกาล หรือด้วยเหตุผลอื่น ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่าจะได้รับค่าจ้างจากนายจ้างในระหว่างที่ไม่ได้มาทำงานหรือไม่ก็ตาม ผู้มีงานทำ
Synonyms: ผู้มีงานทำ

Department of Labour Protection and Welfare
149 Mitmaitri Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
Hotline 1506 Ext.3, e-Mail: info@labour.mail.go.th
Webmaster: support@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน