คำศัพท์ด้านแรงงาน

Dictionary Labour Terminology

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Quality Bonus

โบนัสตามคุณภาพของงาน

โบนัสหรือเงินรางวัลพิเศษที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างตามคุณภาพของผลงานที่ลูกจ้างทำได้ (ดูคำว่า bonus)
Synonyms - โบนัสตามคุณภาพของงาน
Quality Circles

การบริหารแบบมีส่วนร่วมหรือกลุ่มคุณภาพงาน

เป็นเทคนิคของการแก้ไขปัญหาการทำงานวิธีหนึ่ง โดยคนที่อยู่ในที่ทำงานเดียวกันรวมตัวกันอย่างเป็นอิสระ เป็นกลุ่มขนาดเล็กจำนวน ๓-๑๐ คน หรือมากกว่านี้เล็กน้อยอาสาสมัครที่จะทำงานด้วยกัน เพื่อแก้ไขปัญหาในที่ทำงานเฉพาะกรณีเป็นเรื่องๆ ไป โดยกลุ่มสมาชิกจะทำการคัดเลือกปัญหาซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น การเพิ่มคุณภาพงาน การลดปัญหา การป้องกันปัญหา และการแก้ไขปัญหาในการทำงานมาทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และให้สอดคล้องกับกิจกรรมของหน่วยงาน
Synonyms - การบริหารแบบมีส่วนร่วมหรือกลุ่มคุณภาพงาน
Quickie Stoppage ;Quickie Strike

การหยุดงานกะทันหัน

เป็นการหยุดงานที่เกิดขึ้นด้วยตัวของลูกจ้างเองโดยอัตโนมัติและในทันทีทันใด เป็นการหยุดงานที่ไม่มีการเตรียมการล่วงหน้า ลูกจ้างไม่ได้แจ้งให้นายจ้างหรือสหภาพแรงงานทราบ ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพราะการหยุดงานดังกล่าวมักจะเกิดจากความโกรธ หรือความฉุนเฉียวในขณะที่เห็นหรือได้รับทราบความเป็นไปหรือการกระทำบางอย่างของนายจ้าง ซึ่งไม่เป็นที่พอใจมากจึงหยุดงานทันที
Synonyms - การหยุดงานกะทันหัน
Quid Pro Quo

ข้อแลกเปลี่ยน

ข้อแลกเปลี่ยนระหว่างนายจ้างและสหภาพแรงงาน เช่น สหภาพแรงงานตกลงหรือสัญญาที่จะไม่นัดหยุดงานในระหว่างที่ข้อตกลงมีผลบังคับใช้ และนายจ้างก็จะต้องตกลงหรือสัญญาที่จะนำข้อเรียกร้องของลูกจ้างเข้าสู่กระบวนการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน เป็นการตอบแทน
Synonyms - ข้อแลกเปลี่ยน
Quit

การออกจากงาน

การที่ลูกจ้างลาออกจากงานโดยความสมัครใจ
Synonyms - การออกจากงาน
Quit Rate

อัตราการออกจากงาน

ตัวเลขสถิติที่บอกจำนวนการออกจากงานต่อลูกจ้างหนึ่งร้อยคนในระยะหนึ่งเดือน หรือระยะเวลาอื่นก็ได้
อัตราการออกจากงาน คำนวณได้โดยใช้จำนวนของการออกจากงาน หารด้วยจำนวนเฉลี่ยของลูกจ้างในช่วงเวลาที่ต้องการคำนวณคูณด้วย ๑๐๐
Synonyms - อัตราการออกจากงาน
Quitting Time

เวลาออกกะ

ชั่วโมงหรือเวลาที่กำหนดให้เป็นเวลาสิ้นสุดของการทำงานกะหนึ่ง
Synonyms - เวลาออกกะ
Quorum

องค์ประชุม

จำนวนบุคคลหรือร้อยละของกลุ่มบุคคลที่จะต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน หากเข้าประชุมไม่ครบตามจำนวนจะทำให้มติของที่ประชุมไม่เป็นที่ยอมรับหรือไม่มีผลใช้บังคับ
Synonyms - องค์ประชุม

Department of Labour Protection and Welfare
149 Mitmaitri Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
Hotline 1506 Ext.3, e-Mail: info@labour.mail.go.th
Webmaster: support@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line