คำศัพท์ด้านแรงงาน

Dictionary Labour Terminology

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Wage

ค่าจ้าง

ค่าตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติของวันทำงานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๑๕ กำหนดไว้ค่า “ค่าจ้าง” หมายความว่า เงินหรือเงินและสิ่งของที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติของวันทำงานหรือจ่ายให้โดยคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างทำได้และหมายความรวมถึงเงินหรือเงินและสิ่งของที่จ่ายให้ในวันหยุด ซึ่งลูกจ้างไม่ได้ทำงานและในวันลาด้วย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดคำนวณ หรือจ่ายเป็นการตอบแทนในวิธีอย่างไร และไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร
Synonyms - ค่าจ้าง
Wage Advance Plans

แผนการทดรองจ่ายค่าจ้าง

ในบางโอกาสหรือบางสถานการณ์ ลูกจ้างอาจขอเบิกเงินค่าจ้างของตนล่วงหน้า หรือก่อนที่จะได้ลงมือปฏิบัติงานจริง การจ่ายเงินล่วงหน้าเช่นนี้ อาจจ่ายให้เฉพาะกรณีบุคคลและบางเวลา ส่วนมากจ่ายให้แก่ลูกจ้างเข้าใหม่ สำหรับการที่จำทำงานในสัปดาห์แรกหรือลูกจ้างได้ทำงานเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดจ่ายเงินนายจ้างอาจจ่ายให้ก่อนกำหนด
Synonyms - แผนการทดรองจ่ายค่าจ้าง
Wage Award

คำชี้ขาดเกี่ยวกับค่าจ้าง

คำวินิจฉัยหรือคำชี้ขาดที่เกี่ยวกับค่าจ้างซึ่งเป็นผลจากการตัดสินของผู้ชี้ขาด
Synonyms - คำชี้ขาดเกี่ยวกับค่าจ้าง
Wage Brackets

ช่วงของอัตราค่าจ้าง

ดูคำว่า Rate Range
Synonyms - ช่วงของอัตราค่าจ้าง
Wage Control

การควบคุมค่าจ้าง

เป็นความพยายามของรัฐที่จะควบคุมอัตราค่าจ้างให้อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อน้อยที่สุด
ในบางกรณีอาจรวมถึงความพยายามของสหภาพแรงงานที่จะรักษาระดับอัตราค่าจ้างด้วย
Synonyms - การควบคุมค่าจ้าง
Wage Earner

ผู้ทำงานโดยรับค่าจ้าง

ผู้ทำงานหรือลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้าง โดยคิดตามเวลาทำงานหรือตามผลงานที่ทำได้
การคิดค่าจ้างตามเวลาทำงานอาจคิดเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนก็ได้ ส่วนการคิดค่าจ้างตามผลงานโดยทั่วไปคิดเป็นรายชิ้น
Synonyms - ผู้ทำงานโดยรับค่าจ้าง
Wage Leadership

ผู้นำในการกำหนดค่าจ้าง

การที่บริษัทใหญ่ ๆ หรือกลุ่มบริษัทร่วมกันกำหนดค่าจ้างที่เหมาะสมขึ้น ทำให้บริษัทและอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันอื่น ๆ ให้ค่าจ้างในระดับที่คล้อยตามนั้นด้วย
Synonyms - ผู้นำในการกำหนดค่าจ้าง
Wage Progression

การตรึงอัตราค่าจ้าง

มาตรการของรัฐในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในระหว่างสงคราม โดยการตรึงหรือควบคุมระดับอัตราค่าจ้างให้สัมพันธ์กับราคาสินค้า เพื่อป้องกันภาวะเงินเฟ้อ
Synonyms - การตรึงอัตราค่าจ้าง
Wage Progression, Automatic

การขึ้นค่าจ้างแบบอัตโนมัติ

การขึ้นค่าจ้างโดยอัตโนมัติตามที่สถานประกอบการกำหนดไว้ ให้ลูกจ้างได้รับเมื่อทำงานครบตามเวลา บางครั้งการขึ้นค่าจ้างจะคำนึงถึงระยะเวลาทำงานหรืออาวุโสด้วย
Synonyms - การขึ้นค่าจ้างแบบอัตโนมัติ
Wage Rate

ผู้นำในการกำหนดค่าจ้าง

การที่บริษัทใหญ่ ๆ หรือกลุ่มบริษัทร่วมกันกำหนดค่าจ้างที่เหมาะสมขึ้น ทำให้บริษัทและอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันอื่น ๆ ให้ค่าจ้างในระดับที่คล้อยตามนั้นด้วย
Synonyms - ผู้นำในการกำหนดค่าจ้าง
Wage Stabilization

อัตราค่าจ้าง

จำนวนเงินค่าจ้างต่อระยะเวลาทำงานหรือต่อหน่วยของผลผลิตที่ลูกจ้างแต่ละคนทำได้
Synonyms - อัตราค่าจ้าง
Wage Survey

การสำรวจค่าจ้าง

การศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับค่าจ้าง อาจศึกษาในระดับสถานประกอบการในภูมิภาค ในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งหรือทั้งประเทศก็ได้ วิธีสำรวจขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ เช่น ใช้ในการกำหนดโครงสร้างค่าจ้างของสถานประกอบการ หรือการกำหนดนโยบายค่าจ้างของประเทศ
Synonyms - การสำรวจค่าจ้าง
Walkout

การผละงาน

การละทิ้งหน้าที่การงานด้วยการเดินออกจากที่ทำงานโดยไม่ได้นัดหมายหรือเตรียมการล่างหน้า
มีความหมายคล้ายกับการนัดหยุดงาน แบบ Wildcat Strike และ Quickie Strike ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่อยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ใดๆ แต่เพื่อตอบโต้เหตุการณ์ หรือปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับการจ้างงานที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน ซึ่งเป็นไปโดยอัตโนมัติไม่มีการวางแผนนัดหมาย หรือเตรียมการล่วงหน้าแต่อย่างใด
Synonyms - การผละงาน
Welfare

สวัสดิการ

บริการหรือผลประโยชน์ต่างๆ ที่นายจ้างจัดขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกจ้างในการทำงาน มีสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย เป็นการสร้างขวัญและความพึงพอใจแก่ผู้ทำงาน ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สวัสดิการดังกล่าว นายจ้างอาจจัดให้แก่ลูกจ้างตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานหรือจัดให้เป็นสวัสดิการพิเศษนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด หรืออาจจัดให้ตามข้อตกลงจากการร่วมเจรจาต่อรองก็ได้
Synonyms - สวัสดิการ
Welfare Management

การบริหารสวัสดิการ

การดำเนินการที่เกี่ยวกับบริการหรือผลประโยชน์ต่างๆ ซึ่งฝ่ายจัดการจัดให้เป็นสวัสดิการแก่ลูกจ้าง
Synonyms - การบริหารสวัสดิการ
White-Collar Worker

ผู้ทำงานในสำนักงาน

คนงานประเภทนี้ ส่วนใหญ่ทำงานภายในสำนักงานนับตั้งแต่เสมียนพนักงาน หัวหน้างาน หรือผู้ควบคุมงาน ซึ่งถือเป็นคนงานฝีมือและกึ่งฝีมือ ส่วนมากเป็นผู้มีความรับผิดชอบและสามารถตัดสินใจในการทำงานด้วยตนเอง
Synonyms - ผู้ทำงานในสำนักงาน
Whitelist

บัญชีเปิด

มีความหมายตรงข้ามกับบัญชีลับ (Blacklist) ซึ่งหมายถึงรายชื่อลูกจ้างหรือบุคคลที่นายจ้างพร้อมที่จะรับเข้าทำงาน โดยที่คนเหล่านั้นไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรืออีกนัยหนึ่งอาจจะเป็นรายชื่อของบรรดานายจ้าง ซึ่งสหภาพแรงงานเห็นว่าเป็นพวกเดียวกัน
Synonyms - บัญชีเปิด
Wildcat Strike

การหยุดงานทันที

เป็นการหยุดงานประท้วงของกลุ่มลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานที่เกิดขึ้นในทันทีทันใดโดยไม่มีระเบียบวินัย ในลักษณะเดียวกับ Quickie Strike แต่ Wildcat Strike มักจะมีสาเหตุมาจากสัญญาข้อตกลงหรือข้อกำหนดของนายจ้าง ซึ่งเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าและแก้ไขได้ยากกว่า
Synonyms - การหยุดงานทันที
Work

งาน

กิจกรรม ภาระ หรือหน้าที่ซึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งทำแล้วก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
Synonyms - งาน
Work Load

ปริมาณงาน

หมายถึง ปริมาณงานหรือผลผลิตที่ทำได้ในเวลาที่กำหนด ซึ่งอาจเป็นชั่วโมงหรือวัน นายจ้างอาจใช้ปริมาณงานนี้เป็นหลักในการพิจารณากำหนดค่าจ้าง และโดยทั่วไปจะกำหนดปริมาณงานที่ควรทำได้ในระยะหนึ่งไว้เป็นมาตรฐาน โดยให้เป็นไปตามความเหมาะสมแก่การผลิตที่มีประสิทธิภาพไม่ต่ำหรือสูงจนเกินไป
Synonyms - ปริมาณงาน

Department of Labour Protection and Welfare
149 Mitmaitri Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
Hotline 1506 Ext.3, e-Mail: info@labour.mail.go.th
Webmaster: support@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน