Wage Advance Plans

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Wage Advance Plans

แผนการทดรองจ่ายค่าจ้าง

ในบางโอกาสหรือบางสถานการณ์ ลูกจ้างอาจขอเบิกเงินค่าจ้างของตนล่วงหน้า หรือก่อนที่จะได้ลงมือปฏิบัติงานจริง การจ่ายเงินล่วงหน้าเช่นนี้ อาจจ่ายให้เฉพาะกรณีบุคคลและบางเวลา ส่วนมากจ่ายให้แก่ลูกจ้างเข้าใหม่ สำหรับการที่จำทำงานในสัปดาห์แรกหรือลูกจ้างได้ทำงานเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดจ่ายเงินนายจ้างอาจจ่ายให้ก่อนกำหนด แผนการทดรองจ่ายค่าจ้าง
Synonyms: แผนการทดรองจ่ายค่าจ้าง

Department of Labour Protection and Welfare
149 Mitmaitri Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
Hotline 1506 Ext.3, e-Mail: info@labour.mail.go.th
Webmaster: support@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน