คำศัพท์ด้านแรงงาน

Dictionary Labour Terminology

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Occupation

งานหรืออาชีพ

ตามเอกสาร “การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)” ให้คำนิยามไว้ว่า “อาชีพ” หมายถึง งานประกอบการค้า งานที่ใช้วิชาชีพหรืองานอื่นๆ ซึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทำอยู่ แต่ไม่หมายความถึงอุตสาหกรรม สถานการณ์ทำงานหรือประสบการณ์ในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานนั้นๆ
Synonyms - งานหรืออาชีพ
Occupation Analysis

การวิเคราะห์อาชีพ

การศึกษารายละเอียดทั้งหมดในการปฏิบัติงานอาชีพ เช่น ลักษณะงาน ขั้นตอนการทำงาน คุณสมบัติของผู้ทำงานเพื่อให้ทราบว่าอาชีพนั้นๆ เป็นอาชีพประเภทใด ควรจัดอยู่ในหมวดหมู่ใด
Synonyms - การวิเคราะห์อาชีพ
Occupation Classification

การจัดประเภทอาชีพ

การจัดจำแนกอาชีพที่มีทั้งหมดในประเทศออกเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะงานที่ทำ พร้อมทั้งกำหนดรหัสให้แต่ละหมวดหมู่เหล่านั้น เพื่อความเป็นระเบียบ สะดวกแก่การค้นหา
Synonyms - การจัดประเภทอาชีพ
Occupational Injury

การบาดเจ็บเนื่องจากการทำงาน

การประสบอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บที่มีสาเหตุมาจากการประกอบอาชีพ
Synonyms - การบาดเจ็บเนื่องจากการทำงาน
Occupational Mobility

การเปลี่ยนอาชีพ

การเปลี่ยนอาชีพหรือเปลี่ยนงานจากงานที่เคยทำและมีความถนัดไปสู่งานอาชีพอื่น อาจเปลี่ยนไปทำงานใหม่ที่ไม่ได้ใช้ความรู้ความชำนาญสูงเป็นพิเศษ และใช้เวลาในการฝึกอบรมไม่มากนักงานที่มีผู้ย้ายออก (มีการออกจากงาน) มักจะได้รับการพิจารณาให้ทำการศึกษา วิเคราะห์หาสาเหตุ
Synonyms - การเปลี่ยนอาชีพ
Occupational Survey

การสำรองอาชีพ

การศึกษาลักษณะงานอาชีพโดยละเอียดตามโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการต่างๆ เพื่อจัดกลุ่มหรือประเภทอาชีพ โดยปกติจะศึกษาโดยการสัมภาษณ์ และดูขั้นตอนการปฏิบัติงานจริง
Synonyms - การสำรองอาชีพ
Off-The-Job-Training

การฝึกอบรมนอกงาน

เป็นการฝึกอบรมทั่วไปนอกสถานที่ทำงาน ซึ่งแยกออกจากการฝึกปฏิบัติงานจริง เช่น การฝึกอบรมโดยวิธีบรรยาย การสัมมนา การศึกษากรณีตัวอย่าง (case study) โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของวิทยากร
Synonyms - การฝึกอบรมนอกงาน
Office Worker

ลูกจ้างหรือพนักงานในสำนักงาน

ลูกจ้างหรือพนักงานที่ทำงานในสำนักงาน เช่น พนักงานพิมพ์ดีด พนักงานธุรการหรือเสมียนพนักงาน รวมทั้งผู้ทำงานอื่นที่เกี่ยวข้องในสำนักงาน
มีความหมายเช่นเดียวกับ white caller worker
Synonyms - ลูกจ้างหรือพนักงานในสำนักงาน
Old Age Insurance

การประกันชราภาพ

รูปแบบหนึ่งของการทำประกันในโครงการประกันสังคม ให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ตอบแทนเมื่อเกษียณอายุหรือชราภาพ
Synonyms - การประกันชราภาพ
ommission

ค่านายหน้า

เป็นค่าตอบแทนการทำงานที่ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจจ่ายให้แก่บุคคลผู้ทำหน้าที่แทนในธุรกิจที่เกี่ยวกับการซื้อขายหรือการให้บริการต่างๆ โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามอัตราที่ตกลงกันไว้
Synonyms - ค่านายหน้า
On-Call Time Pay

ค่าเตรียมพร้อมที่จะทำงาน

ค่าตอบแทนในกรณีที่มีความจำเป็นให้ลูกจ้างเตรียมพร้อมที่จะถูกเรียกตัวมาทำงานได้ทันทีในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
Synonyms - ค่าเตรียมพร้อมที่จะทำงาน
On-Site Labour

คนงานในสถานที่ก่อสร้าง

ลูกจ้างหรือคนงานที่ทำงานอยู่ในพื้นที่โครงการที่ทำการก่อสร้าง
Synonyms - คนงานในสถานที่ก่อสร้าง
On-The-Job-Training

การฝึกปฏิบัติในงาน

วิธีการฝึกอบรมในพื้นที่หรือในสถานที่ทำงานจริงเพื่อให้ผู้ฝึกได้รับรับการเรียนรู้จากการปฏิบัติ โดยครูผู้สอนอาจทำให้ดูพร้อมกับการอธิบายและให้ผู้รับการฝึกลงมือปฏิบัติไปด้วย หรือใช้วิธีการบอกให้ปฏิบัติและอาจมีการเรียนในชั้นประกอบด้วยก็ได้
Synonyms - การฝึกปฏิบัติในงาน
Open Shop

กิจการเปิด

ในทางทฤษฎีเป็นกิจการที่จ้างบุคคลทั้งผู้เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานเข้าทำงาน แต่ในทางปฏิบัติกิจการเปิดกลับกลายเป็นกิจกรรมที่รับเฉพาะบุคคลที่ไม่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานเข้าทำงาน
Synonyms - กิจการเปิด
Open Union

สหภาพแรงงานเปิด

สหภาพแรงงานเปิดเป็นองค์การลูกจ้าง ซึ่งรับสมัครสมาชิกที่มีคุณสมบัติครบ และทำงานในอาชีพหรืออุตสาหกรรมใดซึ่งสหภาพแรงงานนั้นครอบคลุมอยู่ โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าไม่สูงนัก และไม่กีดกันในเรื่องเกี่ยวกับเชื้อชาติและเพศ
Synonyms - สหภาพแรงงานเปิด
Open-End-Agreement

ข้อตกลงที่ไม่มีกำหนดเวลา

ข้อตกลงการร่วมเจรจาต่อรองระหว่างนายจ้าง-ลูกจ้างซึ่งไม่มีกำหนดวันสิ้นสุดของการบังคับใช้ จำนวนวันหรือเวลาที่มีผลใช้บังคับนั้นจะอยู่ในดุลยพินิจของทั้งสองฝ่ายที่จะตกลงกันเมื่อใดก็ได้
สำหรับประเทศไทย ข้อตกลงในลักษณะนี้ให้ถือว่ามีผลใช้บังคับ ๑ ปี
Synonyms - ข้อตกลงที่ไม่มีกำหนดเวลา
Open-End-Question

คำถามปลายเปิด

คำถามที่ผู้ตอบสามารถตอบตามสภาพการณ์ของแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกัน เช่น ให้เล่าประสบการณ์ที่ประทับใจในชีวิตหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นของแต่ละบุคคล
Synonyms - คำถามปลายเปิด
Opinion Survey

การสำรวจความคิดเห็น

วิธีการของฝ่ายบริหารเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติหรือความรู้สึกนึกคิดของฝ่ายลูกจ้างที่มีต่อนโยบาย แผนงาน การบริหาร ผู้บริหาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานประกอบการ เพื่อให้ฝ่ายบริหารเข้าใจทัศนคติที่แท้จริงของฝ่ายลูกจ้าง ซึ่งจะสามารถนำไปปรับปรุงการบริหารงานบุคคลให้ดีขึ้น การสำรวจอาจใช้วิธีสัมภาษณ์หรือให้กรอกแบบสอบถามก็ได้
Synonyms - การสำรวจความคิดเห็น
Organization Change

การปรับปรุงองค์กร

การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อให้การบริหารและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การปรับปรุงการแบ่งส่วนงาน ตลอดจนการสับเปลี่ยนโยกย้ายตัวบุคคล การปรับเปลี่ยนทัศนคติ เป็นต้น
Synonyms - การปรับปรุงองค์กร
Orientation

การปฐมนิเทศ

การแนะนำให้ความรู้เบื้องต้นทั่วไป ที่ควรรู้ในการเข้าทำงานสำหรับลูกจ้างหรือพนักงานที่เข้าทำงานใหม่ เพื่อให้ความสะดวกที่จะทำงานต่อไป และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานที่ทำงาน เพื่อนร่วมงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
Synonyms - การปฐมนิเทศ

Department of Labour Protection and Welfare
149 Mitmaitri Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
Hotline 1506 Ext.3, e-Mail: info@labour.mail.go.th
Webmaster: support@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line