คำศัพท์ด้านแรงงาน

Dictionary Labour Terminology

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Fact-Finding Board

คณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง

คณะบุคคลที่รัฐแต่งตั้งขึ้นเป็นคณะทำงานหรือคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่สืบหาข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆ ในกรณีพิพาทแรงงาน
Synonyms - คณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง
Factory Inspection

การตรวจโรงงาน

โดยทั่วไปรัฐบาลของประเทศต่างๆ จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจโรงงานเพื่อให้มีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
Synonyms - การตรวจโรงงาน
Fair Day’s Pay

ค่าจ้างที่เป็นธรรม

เป็นค่าจ้างที่คนงานทั่วไปยอมรับว่ายุติธรรม และเหมาะสมกับผลงานและการทำงานชนิดนั้นๆ เป็นค่าจ้างที่ใช้อยู่ทั่วไปในชุมชนนั้น ซึ่งอาจเป็นเพียงอัตราค่าจ้างที่พอจะยังชีพของคนงานและครอบครัวให้ดำรงอยู่ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามขีดความสามารถของลูกจ้าง
Synonyms - ค่าจ้างที่เป็นธรรม
Fair Day’s Work

ผลงานที่เหมาะสมกับค่าจ้าง

หมายถึง ผลงานที่มีคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสมกับค่าจ้างที่เป็นธรรม ซึ่งเกิดจากความตั้งใจทำงานของลูกจ้าง
Synonyms - ผลงานที่เหมาะสมกับค่าจ้าง
Fair Employment Practices

กฎเกณฑ์การจ้างงานที่เป็นธรรม

กฎเกณฑ์ในการจ้างงานที่ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกคนโดยเท่าเทียมกัน เกี่ยวกับการรับสมัครคนเข้าทำงาน สภาพการจ้างงาน ความก้าวหน้าในการทำงาน ฯลฯ โดยไม่จำกัดเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อถือ หรือลักษณะอื่นๆ ของแต่ละบุคคล
Synonyms - กฎเกณฑ์การจ้างงานที่เป็นธรรม
Family Allowances

เงินสงเคราะห์ครอบครัว

เงินที่นายจ้างบางรายจ่ายให้แก่ลูกจ้างที่มีครอบครัวในอัตราที่แตกต่างกันตามขนาดของครอบครัว เพื่อสงเคราะห์เป็นกรณีพิเศษ โดยมีขอบเขตจำกัดเฉพาะลูกจ้างในบางท้องที่เท่านั้น
Synonyms - เงินสงเคราะห์ครอบครัว
Family Workers

แรงงานในครอบครัว

สมาชิกในครอบครัวที่มีความใกล้ชิดแบบญาติพี่น้อง และทำงานในกิจการของหัวหน้าครอบครัวหรือคนในครอบครัวโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน ส่วนใหญ่จะเป็นงานด้านเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น ร้านขายของชำ ร้านซักรีดเสื้อผ้า ฯลฯ
Synonyms - แรงงานในครอบครัว
Fat Work

งานที่ไม่คุ้มค่า

งานที่เสียค่าใช้จ่ายเกินจำเป็นหรือได้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่า
Synonyms - งานที่ไม่คุ้มค่า
Fatigue

ความเหนื่อยล้า

การที่คนงานทำงานติดต่อกันเป็นเวลานานหลายชั่วโมงโดยไม่ได้หยุดพักหรือไม่มีเวลาพักผ่อนเพียงพอ ทำให้เกิดความเหน็ดเหนื่อยและไม่สามารถทำงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า การให้คนงานมีเวลาหยุดพักเป็นช่วงสั้นๆ จะมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดความเหนื่อยล้า
Synonyms - ความเหนื่อยล้า
Fatigue Costs

ความเสียหายเนื่องจากความเหนื่อยล้า

ความเสียหายที่เกิดจากการทำงานจนเหนื่อยล้า เป็นเหตุให้ผู้ทำงานเจ็บป่วย มีการขาดงานมากขึ้น เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน เครื่องจักรเสียหาย และทำให้ผลผลิตตกต่ำ
Synonyms - ความเสียหายเนื่องจากความเหนื่อยล้า
Fatigue Study

การศึกษากรณีเหนื่อยล้า

การศึกษารายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการเกิดความเหนื่อยล้า เช่น สาเหตุที่เกิด ปริมาณงานและเวลาทำงานที่มีผลต่อความเหนื่อยล้า ขอบเขตและผลกระทบของความเหนื่อยล้าที่มีผลต่อคนงาน ทั้งนี้ เพื่อกำหนดมาตรการในการทำงานที่จะไม่ให้เกิดความเหนื่อยล้า
Synonyms - การศึกษากรณีเหนื่อยล้า
Featherbedding

การสร้างงานลวง

การสหภาพแรงงานพยายามปกป้องสมาชิกมิให้ถูกเลิกจ้างโดยการทำให้ผลผลิตลดลง และสร้างสถานการณ์ให้ดูเหมือนว่ามีงานที่ต้องทำมาก แม้ว่าลูกจ้างบางคนอาจไม่มีความจำเป็นต่องานและงานบางอย่างก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำหรือเป็นงานที่ไร้ประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหภาพแรงงานไม่ให้ตกงาน ซึ่งมักจะเนื่องมาจากกรณีที่นายจ้างใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคน
Synonyms - การสร้างงานลวง
Fink

ผู้ทำลายการนัดหยุดงาน

ผู้มีอาชีพรับจ้างทำลายการนัดหยุดงาน โดยการใช้ทำงานแทนลูกจ้างที่กำลังหยุดงาน ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษเกินกว่าอัตราปกติที่ลูกจ้างได้รับ
Synonyms - ผู้ทำลายการนัดหยุดงาน
Fire

ไล่ออก

การที่นายจ้างไล่ลูกจ้างออกจากงานหรือไม่ยอมให้ลูกจ้างทำงานต่อ
Synonyms - ไล่ออก
Floater

ลูกจ้างที่เปลี่ยนงานบ่อย

ลูกจ้างที่มีนิสัยไม่ชอบทำงานประจำเฉพาะที่หนึ่งที่ใดเป็นเวลานานๆ แต่ชอบเปลี่ยนไปทำงานที่อื่นต่อไปเรื่อยๆ (มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Boomer)
Synonyms - ลูกจ้างที่เปลี่ยนงานบ่อย
Forced Labour

แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ

แรงงานที่ถูกเกณฑ์หรือถูกบังคับให้ทำงาน โดยมิได้สมัครใจ ทั้งนี้ไม่รวมถึงงานหรือบริการที่เกณฑ์โดยกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารหรือการเกณฑ์แรงงานนักโทษหรือการเกณฑ์แรงงานในกรณีฉุกเฉิน เช่น ในระหว่างสงคราม ภัยพิบัติ และกรณีอื่นๆ ที่อาจเป็นอันตราย รวมไปถึงการดำเนินการซึ่งถือเป็นหน้าที่ของสมาชิกของชุมชนเพื่อประโยชน์โดยตรงของชุมชนนั้น
Synonyms - แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ
Foreman

หัวหน้าคนงาน

ลูกจ้างที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้างให้เป็นผู้ทำหน้าที่ควบคุม ดูแล แนะนำการปฏิบัติงาน ตลอดจนความประพฤติของคนงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
Synonyms - หัวหน้าคนงาน
Free Labour Martet

ตลาดแรงงานเสรี

เป็นตลาดแรงงานในทางทฤษฎีซึ่งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างสามารถตกลงจ้างงานกันโดยเสรี ตามความพอใจของทั้งสองฝ่าย โดยไม่มีข้อกำหนดของกฎหมายแรงงาน หรือสหภาพแรงงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
Synonyms - ตลาดแรงงานเสรี
Free Riders

กาฝาก

เป็นคำที่สหภาพแรงงานใช้เรียกลูกจ้างหรือคนงานซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน แต่พลอยได้รับประโยชน์จากการเจรจาต่อรองหรือกิจกรรมอื่นๆ ของสหภาพด้วย
Synonyms - กาฝาก
Freeze

ภาวะยุติการเปลี่ยนแปลง

การที่รัฐบาลห้ามปรับราคาสินค้า ห้ามขึ้นค่าจ้างหรือเปลี่ยนแปลงจำนวนลูกจ้างและกำลังคน ทั้งนี้ ในภาวะสงครามหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน อย่างไรก็ตาม รัฐอาจอนุโลมให้มีการเปลี่ยนแปลงได้บ้างภายในขอบเขตของนโยบาย
Synonyms - ภาวะยุติการเปลี่ยนแปลง

Department of Labour Protection and Welfare
149 Mitmaitri Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
Hotline 1506 Ext.3, e-Mail: info@labour.mail.go.th
Webmaster: support@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line