คำศัพท์ด้านแรงงาน

Dictionary Labour Terminology

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Frictional Unemployment

การว่างงานตามภาวะความฝืดของตลาดแรงงาน

เป็นการว่างงานที่เกิดขึ้นเนื่องจากภาวะความฝืดของตลาดแรงงานในบางเวลาซึ่งเป็นผลมาจากสาเหตุต่างๆ เช่นความล้มเหลวทางการเงินของสถานประกอบการ เงื่อนไขและคุณสมบัติบางประการที่นายจ้างหรือสหภาพแรงงานกำหนดขึ้น และอาจรวมถึงการเลือกงาน หรือค่านิยมในงานบางอย่างของลูกจ้าง
Synonyms - การว่างงานตามภาวะความฝืดของตลาดแรงงาน
Fringe Benefits

ผลประโยชน์พิเศษ

ผลประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับนอกเหนือจากค่าจ้างหรือรายได้จากการทำงานปกติ เช่น เงินพิเศษระหว่างหยุดพักผ่อนประจำปี ค่าเล่าเรียนบุตร บำเหน็จบำนาญ ฯลฯ
Synonyms - ผลประโยชน์พิเศษ
Full Employment

ภาวะที่มีการจ้างงานเต็มที่

ภาวะที่ผู้ต้องการทำงานทุกคนในประเทศสามารถมีงานทำให้สภาพการจ้างงานที่ดี และมีความพอใจโดยไม่มีคนว่างงานเลย ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายในระบบการค้าเสรี
Synonyms - ภาวะที่มีการจ้างงานเต็มที่
Furlough

การลาหยุดงานเป็นกรณีพิเศษ

การที่ลูกจ้างขอหยุดงานชั่วคราวโดยมีกำหนดระยะเวลาเนื่องจากลูกจ้างอาจมีปัญหาหรือมีความจำเป็นที่จะต้องหยุดงานในระยะนั้น และจะกลับเข้าทำงานต่อไปตามเดิมเมื่อพ้นระยะดังกล่าว
Synonyms - การลาหยุดงานเป็นกรณีพิเศษ

Department of Labour Protection and Welfare
149 Mitmaitri Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
Hotline 1506 Ext.3, e-Mail: info@labour.mail.go.th
Webmaster: support@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน