คำศัพท์ด้านแรงงาน

Dictionary Labour Terminology

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Hand Labour

หัตถกรรม

เป็นงานที่ต้องทำด้วยมือ ไม่สามารถใช้เครื่องจักรทำได้ โดยปกติได้แก่งานช่างหรืองานศิลปะที่ต้องใช้แรงงานฝีมือและความประณีตในการทำงาน แต่อาจใช้แรงงานไม่มีฝีมือร่วมด้วยในบางขั้นตอนของกรรมวิธี
Synonyms - หัตถกรรม
Hard Labour

แรงงานหนักหรือแรงงานกุลี

ผู้ทำงานที่ต้องใช้กำลังกายในการทำงานมากกว่าปกติ
Synonyms - แรงงานหนักหรือแรงงานกุลี
Headwork

งานใช้ความคิด

งานซึ่งต้องใช้ความคิดและสติปัญญามากกว่ากำลังกาย
Synonyms - งานใช้ความคิด
Hiring Hall

สถานที่จัดหางานของสหภาพแรงงาน

สถานที่ที่สหภาพแรงงานใช้เป็นศูนย์กลางในการจัดหางานให้สมาชิกหรือผู้ต้องการทำงานและส่งไปทำงาน โดยเฉพาะงานในกิจการขนส่งทางน้ำ กิจการก่อสร้าง งานที่ต้องทำตามฤดูกาล หรืองานระยะสั้น
Synonyms - สถานที่จัดหางานของสหภาพแรงงาน
Hold-Back Pay

ค่าจ้างคงจ่ายหลังงวด

เป็นค่าจ้างที่ลูกจ้างได้ทำงานไปแล้ว ระหว่างวันสุดท้ายของงวดการจ่ายค่าจ้างกับวันที่กำหนดจ่ายค่าจ้างสำหรับงวดนั้น (โดยทั่วไปมักจะไม่เกิน ๒-๓ วัน) เงินจำนวนนี้นายจ้างยังไม่จ่ายให้จนกว่าจะถึงกำหนดการจ่ายเงินของงวดถัดไป
ตัวอย่างเช่น กำหนดงวดการจ่ายค่าจ้างทุก ๑๕ วัน (๑-๑๕ และ ๑๖ วันสุดท้ายของเดือน) และกำหนดวันจ่ายค่าจ้างหลังวันสุดท้ายของงวด การจ่ายค่าจ้าง ๓ วัน คือวันที่ ๑๘ และวันที่ ๓ ค่าจ้างระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ และวันที่ ๑-๓ ถือเป็น Hold-Back Pay
Synonyms - ค่าจ้างคงจ่ายหลังงวด
Hold-Up Unionism

สหภาพที่รับสินบนนายจ้าง

สหภาพแรงงานที่รับสินบนของนายจ้างที่ยอมจ่ายให้เพื่อหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากการกระทำของสหภาพ
Synonyms - สหภาพที่รับสินบนนายจ้าง
Holiday Pay

ค่าจ้างสำหรับวันหยุด

เป็นค่าจ้างที่นายจ้างให้ลูกจ้างสำหรับวันหยุดตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี หรือวันหยุดพักผ่อนประจำปี
ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุด นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างเป็นพิเศษตามที่กฎหมายกำหนด
Synonyms - ค่าจ้างสำหรับวันหยุด
Homework

อุตสาหกรรมในครัวเรือน

เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ผลิตในบ้านหรือที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล ผลิตสินค้าแบบขายส่ง ให้แก่นายจ้างหรือผู้ว่าจ้างโดยนายจ้างหรือผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบ ตลอดจนอุปกรณ์ในการผลิตให้ สินค้าที่ผลิตส่วนมากเป็นสินค้าสำเร็จรูปที่ทำด้วยมือหรือเป็นงานฝีมือ เช่น การเย็บปักถักร้อย การประดิษฐ์ดอกไม้ ตุ๊กตา หรือของเด็กเล่น ฯลฯ นอกจากนี้อาจเป็นการผลิตชิ้นส่วนบางชิ้น หรือบางขั้นตอนของผลิตภัณฑ์เพื่อให้โรงงานนำไปประกอบเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปต่อไป การผลิตสินค้าดังกล่าวคิดค่าจ้างเป็นรายชิ้นหรือตามผลงานที่ทำได้ ส่วนมากให้สมาชิกในครอบครัวทำ
Synonyms - อุตสาหกรรมในครัวเรือน
Hooked Man

ผู้ตกเป็นเครื่องมือ

คนงานผู้ซึ่งตกเป็นเครื่องมือในการรายงานข่าวกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานให้กับหน่วยสืบข่าวของนายจ้างโดยไม่รู้ตัว และไม่ทราบว่ารายงานหรือข่าวสารที่ตนเองเขียนหรือทำนั้นจะถูกส่งไปยังนายจ้าง ถึงแม้จะรู้ตัวภายหลัง ก็อาจจำต้องทำต่อไป เพราะเกรงกลัวอันตรายจากนายจ้าง
Synonyms - ผู้ตกเป็นเครื่องมือ
Hospitalization

การประกันกับโรงพยาบาล

การประกันการเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายของลูกจ้างโดยให้เข้ารับการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลที่กำหนดโดยเฉพาะ
Synonyms - การประกันกับโรงพยาบาล
Hot Goods

สินค้าร้อน

หมายถึง ผลิตภัณฑ์ของโรงงานที่ผลิตในขณะที่ลูกจ้างกำลังนัดหยุดงาน และผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ผลิตโดยจ่ายค่าจ้างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
Synonyms - สินค้าร้อน
Hot Traffic

ข่าวร้อน

ข่าวสารที่ได้รับหรือที่จะส่งไปยังจุดที่ลูกจ้างกำลังนัดหยุดงาน
Synonyms - ข่าวร้อน
Hours of Work

เวลาที่ใช้ในการทำงาน

หมายถึง เวลาที่ซึ่งกำหนดเป็นชั่วโมงใน ๑ วัน หรือ ๑ สัปดาห์ ที่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ทำงานส่วนตัว และผู้ทำงานให้แก่ครอบครัวได้ใช้ไปในการทำงานตามปกติ
Synonyms - เวลาที่ใช้ในการทำงาน
House Organ

วารสารของหน่วยงาน

วารสารหรือสิ่งพิมพ์ของบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ ซึ่งลงเฉพาะข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมและความเคลื่อนไหวภายในหน่วยงาน และออกเป็นระยะๆ เช่น รายสัปดาห์ รายปักษ์ หรือรายเดือน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของการติดต่อสื่อสาร และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานด้วยกันให้ทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท การเสนอข่าวสารใหม่ๆ ตลอดจนความเป็นไปและกิจกรรมต่างๆ ของพนักงานด้วย
Synonyms - วารสารของหน่วยงาน
House Union

สหภาพแรงงานในสถานประกอบการ

สหภาพแรงงานซึ่งผู้จัดตั้งและสมาชิกเป็นลูกจ้างของนายจ้างคนเดียวกัน
Synonyms - สหภาพแรงงานในสถานประกอบการ

Department of Labour Protection and Welfare
149 Mitmaitri Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
Hotline 1506 Ext.3, e-Mail: info@labour.mail.go.th
Webmaster: support@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน