Fair Employment Practices

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Fair Employment Practices

กฎเกณฑ์การจ้างงานที่เป็นธรรม

กฎเกณฑ์ในการจ้างงานที่ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกคนโดยเท่าเทียมกัน เกี่ยวกับการรับสมัครคนเข้าทำงาน สภาพการจ้างงาน ความก้าวหน้าในการทำงาน ฯลฯ โดยไม่จำกัดเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อถือ หรือลักษณะอื่นๆ ของแต่ละบุคคล กฎเกณฑ์การจ้างงานที่เป็นธรรม
Synonyms: กฎเกณฑ์การจ้างงานที่เป็นธรรม

Department of Labour Protection and Welfare
149 Mitmaitri Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
Hotline 1506 Ext.3, e-Mail: info@labour.mail.go.th
Webmaster: support@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน