Wage Control

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Wage Control

การควบคุมค่าจ้าง

เป็นความพยายามของรัฐที่จะควบคุมอัตราค่าจ้างให้อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อน้อยที่สุด
ในบางกรณีอาจรวมถึงความพยายามของสหภาพแรงงานที่จะรักษาระดับอัตราค่าจ้างด้วย การควบคุมค่าจ้าง
Synonyms: การควบคุมค่าจ้าง

Department of Labour Protection and Welfare
149 Mitmaitri Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
Hotline 1506 Ext.3, e-Mail: info@labour.mail.go.th
Webmaster: support@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน