Employment Certificate

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Employment Certificate

ใบสำคัญการทำงานหรือใบรับรองการผ่านงาน

เอกสารที่นายจ้างจัดทำขึ้นเพื่อให้การรับรองหรือเป็นเครื่องแสดงและยืนยันว่าลูกจ้างหรือบุคคลที่ระบุชื่อในเอกสารนั้นเป็นผู้ที่ทำงานหรือเคยปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ใดในสถานประกอบการของนายจ้างมาเป็นเวลานานเท่าใด ใบสำคัญการทำงานหรือใบรับรองการผ่านงาน
Synonyms: ใบสำคัญการทำงานหรือใบรับรองการผ่านงาน

Department of Labour Protection and Welfare
149 Mitmaitri Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
Hotline 1506 Ext.3, e-Mail: info@labour.mail.go.th
Webmaster: support@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน