Enforcement Strike

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Enforcement Strike

การนัดหยุดงานเพื่อบังคับให้นายจ้างปฏิบัติตามข้อตกลง

การนัดหยุดงานเนื่องจากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือสัญญาการจ้างงานหรือตามคำวินิจฉัยชี้ขาด รวมทั้งการที่นายจ้างพยายามเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ลูกจ้างต้องการให้เป็นไปตามเดิม การนัดหยุดงานเพื่อบังคับให้นายจ้างปฏิบัติตามข้อตกลง
Synonyms: การนัดหยุดงานเพื่อบังคับให้นายจ้างปฏิบัติตามข้อตกลง

Department of Labour Protection and Welfare
149 Mitmaitri Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
Hotline 1506 Ext.3, e-Mail: info@labour.mail.go.th
Webmaster: support@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน