คำศัพท์ด้านแรงงาน

Dictionary Labour Terminology

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Equal Pay

การจ่ายค่าจ้างเท่ากัน

การจ่ายค่าจ้องให้เท่าเทียมกัน สำหรับการทำงานที่มีลักษณะงาน สภาพการทำงาน คุณภาพของงานและปริมาณงานที่เท่ากันและเหมือนกัน โดยไม่จำกัดเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ
Synonyms - การจ่ายค่าจ้างเท่ากัน
Escalator Clause

หลักการปรับค่าจ้างตามค่าครองชีพ

ข้อตกลงหรือหลักการที่ระบุให้ค่าจ้างเปลี่ยนแปลงตามค่าครองชีพ
ข้อตกลงหรือหลักการดังกล่าวนี้มักจะสืบเนื่องมาจากการร่วมเจรจาต่อรองระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และได้ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้นายจ้างปรับค่าจ้างขึ้นลงได้ตามภาวะค่าครองชีพ กล่าวคือ นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่มขึ้นเมื่อค่าครองชีพสูงขึ้นและอาจลดลงได้เมื่อค่าครองชีพต่ำลง (แต่ไม่น้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามสัดส่วนของค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้น
Synonyms - หลักการปรับค่าจ้างตามค่าครองชีพ
Exit Interview

การสัมภาษณ์ผู้ลาออก

การที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลพบปะพูดคุยกับลูกจ้างผู้ลาออกจากงานเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการลาออก ตลอดจนความคิดเห็นของลูกจ้างที่มีต่อสภาพการจ้างงาน นโยบายและการบริหารงานของสถานประกอบการ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงการบริหารงานและลดการเข้าออกงาน ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีและความรู้สึกที่ดีของลูกจ้างที่จะออกจากงานไป
ในบางกรณีการสัมภาษณ์อาจมีผลทำให้ลูกจ้างเปลี่ยนใจไม่ออกจากงาน เมื่อฝ่ายบุคคลสามารถแก้ปัญหาให้ได้ เช่น อาจให้ย้ายไปทำงานแผนกอื่น ถ้าการลาออกนั้นมีสาเหตุเนื่องมาจากความขัดแย้งกับผู้ร่วมงานหรือไม่ชอบและไม่ถนัดในงานที่ได้รับมอบหมาย
Synonyms - การสัมภาษณ์ผู้ลาออก

Department of Labour Protection and Welfare
149 Mitmaitri Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
Hotline 1506 Ext.3, e-Mail: info@labour.mail.go.th
Webmaster: support@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน