Cyclical Unemployment

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Cyclical Unemployment

การว่างงานตามวัฏจักรเศรษฐกิจ

การว่างงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อภาวะการจ้างงานยิ่งกว่าผลกระทบจากสาเหตุอื่นๆ เช่น การว่างงานตามฤดูกาล การว่างงานเนื่องจากเทคโนโลยีใหม่หรือการนำเครื่องจักรเข้ามาใช้แรงงานคน ฯลฯ การว่างงานตามวัฏจักรเศรษฐกิจ
Synonyms: การว่างงานตามวัฏจักรเศรษฐกิจ

Department of Labour Protection and Welfare
149 Mitmaitri Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
Hotline 1506 Ext.3, e-Mail: info@labour.mail.go.th
Webmaster: support@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line