คำศัพท์ด้านแรงงาน

Dictionary Labour Terminology

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Workaholic

คนบ้างาน

คนที่หมกมุ่นกับงานมากเกินปกติเป็นประจำไม่สามารถควบคุมตัวเองให้ทำงานในเวลาที่พอเหมาะ และติดการทำงานเหมือนคนที่ติดยาเสพติด
Synonyms - คนบ้างาน
Workdays Lost

วันที่ทำงานที่สูญเสีย

วันที่ทำงานที่สูญเสียเนื่องจากการทีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง
Synonyms - วันที่ทำงานที่สูญเสีย
Working Employer

นายจ้างผู้ร่วมทำงานกับลูกจ้าง

ได้แก่ นายจ้างหรือบุคคลผู้ซึ่งจ้างลูกจ้างทำงานและเป็นผู้ควบคุมเอง แต่ในขณะเดียวกันก็ลงมือปฏิบัติงานนั้นไปด้วย ซึ่งมักจะได้แก่นายจ้างในงานประเภทช่างฝีมือ
Synonyms - นายจ้างผู้ร่วมทำงานกับลูกจ้าง
Working Group

คณะทำงาน

กลุ่มคนซึ่งได้รับการคัดเลือกให้ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากงานในหน้าที่ประจำตามปกติ เมื่องานสำเร็จตามวัตถุประสงค์คณะทำงานก็จะสลายตัว
Synonyms - คณะทำงาน
Workmen’s Compensation

เงินทดแทน

เงินที่นายจ้างหรือกองทุนเงินทดแทนจ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามกฎหมายแรงงาน เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายเจ็บป่วย หรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตาย หรือเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง
เงินทดแทนประกอบด้วย
ค่าทดแทน จ่ายเป็นรายเดือนตามอัตราที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอันตรายที่ได้รับและค่าจ้างที่เคยได้รับ
ค่ารักษาพยาบาล ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเท่าที่จำเป็น เพื่อให้การประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยนั้นบรรเทาหรือหมดสิ้นไป และรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้ วัสดุที่ใช้ทำหน้าที่แทน หรือช่วยอวัยวะที่ประสบอันตราย โดยจ่ายให้เท่าที่จ่ายจริงและจำเป็น ไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนด
ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน ในกรณีที่ลูกจ้างพิการเนื่องจากการทำงานและคณะที่ปรึกษาเงินทดแทนในเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน มีความเห็นว่าจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้ลูกจ้างสามารถกลับไปประกอบอาชีพเดิมหรือประกอบอาชีพใหม่เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวต่อไปได้ ให้นายจ้างจ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น แต่ไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
ค่าทำศพ ในกรณีที่ลูกจ้างถึงแก่ความตายจ้างให้ผู้มีสิทธิของลูกจ้างที่ตายเป็นจำนวนเงินตามที่กฎหมายกำหนด
Synonyms - เงินทดแทน
Yelllowdog Contract

สัญญาห้ามเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน

สัญญาการจ้างงานที่ห้ามลูกจ้างเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน สัญญาการจ้างงานนี้อาจกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือตกลงกันด้วยวาจา ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง โดยมีเงื่อนไขว่า เมื่อลูกจ้างจ้างหรือคนงานใดเข้าทำงานแล้วจะสมัครเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือสมาคมแรงงานที่นายจ้างกำหนดไว้ไม่ได้ และถ้าหากคนงานใดเป็นสมาชิกอยู่แล้วก็จะต้องลาออกจากการเป็นสมาชิกนั้น
Synonyms - สัญญาห้ามเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน
Young Workers

แรงงานใหม่

บุคคลซึ่งเพิ่งเข้ามาในตลาดแรงงาน ทั้งผู้ที่กำลังหางานทำและผู้ที่เริ่มทำงานเป็นครั้งแรก
Synonyms - แรงงานใหม่
Zero Defects Programme

แผนไร้ความสูญเสีย

แผนที่จัดทำขึ้นเพื่อจูงใจให้ลูกจ้างทำงานได้สำเร็จ โดยไม่มีข้อผิดพลาด ด้วยวิธีการให้ลูกจ้างชี้สาเหตุของข้อผิดพลาดเสนอแนะวิธีแก้ไข และให้รางวัลแก่ผลงานที่มีคุณภาพสูง ทำงานโดยประหยัดเวลา วัสดุ อุปกรณ์ และไม่ทำสิ่งของเสียหาย ตลอดช่วงเวลาที่กำหนด
Synonyms - แผนไร้ความสูญเสีย

Department of Labour Protection and Welfare
149 Mitmaitri Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
Hotline 1506 Ext.3, e-Mail: info@labour.mail.go.th
Webmaster: support@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน