คำศัพท์ด้านแรงงาน

Dictionary Labour Terminology

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Double Employment

การทำงานให้นายจ้างสองราย

การที่ลูกจ้างทำงานสองที่หรือเป็นลูกจ้างของนายจ้างสองรายในคราวเดียวกัน การทำงานในลักษณะนี้จะมีมากในระยะเวลาที่ค่าครองชีพสูง สถานประกอบการต่างๆ จะพยายามควบคุม เนื่องจากการทำงานดังกล่าว มีแนวโน้มที่ทำให้ผลผลิตลดลงและเกิดการประสบอันตรายจากการทำงานเพิ่มขึ้น
Synonyms - การทำงานให้นายจ้างสองราย
Double Time

เวลาทวีคูณ

เวลาทำงานที่คิดค่าจ้างเป็นสองเท่าของอัตราค่าจ้างปกติโดยทั่วไป ได้แก่ เวลาทำงานในวันหยุด คือ วันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณีนิยม และวันหยุดพักผ่อนประจำปี
Synonyms - เวลาทวีคูณ
Down Grade

การลดความสำคัญของตำแหน่งงาน

การให้ความสำคัญของตำแหน่งงานหรือจัดระดับตำแหน่ง (classified job) ให้ต่ำกว่าเดิม
Synonyms - การลดความสำคัญของตำแหน่งงาน
Down Grading

การย้ายไปทำงานที่ต่ำกว่าเดิม

การที่ลูกจ้างถูกย้ายไปทำงานในตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต่ำกว่าเดิม ใช้ความรู้ความสามารถในการทำงานรวมทั้งอัตราค่าจ้างน้อยกว่าเดิม เป็นการถูกลงโทษ หรือในกรณีลดการผลิต การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตใหม่ซึ่งไม่ใช่การถูกลงโทษก็ได้ (ดูคำว่า Demotion)
Synonyms - การย้ายไปทำงานที่ต่ำกว่าเดิม
Down Periods

ระยะปิดงานชั่วคราว

ในโอกาสโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ อาจต้องหยุดงานชั่วคราว เพื่อดำเนินการบางอย่างเกี่ยวกับเครื่องจักร เช่น ทำความสะอาด แก้ไขซ่อมแซม ปรับปรุง หรือติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่ ฯลฯ
Synonyms - ระยะปิดงานชั่วคราว
Down Time

ค่าเสียเวลา

เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างประเภทตามผลงานระหว่างที่ลูกจ้างต้องหยุดงานชั่วคราว เนื่องจากเหตุต่างๆ ที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ตามปกติ และโดยมิใช่ความผิดของลูกจ้างด้วย เช่น ในกรณีที่เครื่องจักรชำรุดเสียหาย ขาดวัตถุดิบป้อนโรงงาน ขาดกำลังคนและอื่นๆ ที่ทำให้งานต้องหยุดลง
ในกรณีเช่นนี้ นายจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยจ่ายค่าจ้างให้ เช่นเดียวกับที่ลูกจ้างได้ปฏิบัติงานอยู่ตามปกติ
Synonyms - ค่าเสียเวลา
Drifter
ดูคำว่า Casual workers
Synonyms - การชุมนุมประท้วงการปิดโรงงาน
Dry-Run Picketing

การชุมนุมประท้วงการปิดโรงงาน

การที่ลูกจ้างชุมนุมประท้วงการปิดโรงงานของนายจ้างเป็นการแสดงพลังเพื่อกดดันให้นายจ้างยอมตกลง
Synonyms - ดูคำว่า Casual workers
Dual Unionism

การฝักใฝ่ตั้งแต่สองสหภาพขึ้นไป

การที่สมาชิกสหภาพแรงงานประพฤติตนหรือกระทำการอันเป็นประโยชน์หรือเข้าข้างสหภาพแรงงานอื่นที่เป็นคู่แข่งของสหภาพแรงงานที่ตนสังกัดอยู่
อาจหมายถึงสถานการณ์เมื่อสหภาพแรงงานหนึ่งเรียกร้องและอ้างสิทธิในการที่ถูกสหภาพแรงงานอื่นละเมิดสิทธิหรือกระทำผิดต่อสหภาพแรงงานของตน
Synonyms - การฝักใฝ่ตั้งแต่สองสหภาพขึ้นไป
Dual-Pay System

ค่าจ้างสองระบบหรือวิธีจ่ายค่าจ้างสองแบบ

ในอุตสาหกรรมบางแห่งและบางประเภท เช่น อุตสาหกรรมขนส่ง อาจจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างสองวิธี กล่าวคือจ่ายค่าจ้างตามจำนวนไมล์หรือระยะทางที่เดินทางในการทำงาน การจ่ายค่าจ้างตามวิธีหลังนี้อาจมีอัตราความเร็วของพาหนะในการเดินทางเป็นองค์ประกอบในการคำนวณค่าจ้างด้วย และลูกจ้างมีสิทธิจะเลือกรับค่าจ้างโดยคิดตามวิธีใดวิธีหนึ่งในสองวิธีนี้
Synonyms - ค่าจ้างสองระบบหรือวิธีจ่ายค่าจ้างสองแบบ

Department of Labour Protection and Welfare
149 Mitmaitri Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
Hotline 1506 Ext.3, e-Mail: info@labour.mail.go.th
Webmaster: support@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน