คำศัพท์ด้านแรงงาน

Dictionary Labour Terminology

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Attendance Bonus

เบี้ยขยัน

เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นรางวัลที่ขยันมาทำงานสม่ำเสมอตามที่นายจ้างกำหนด
Synonyms - เบี้ยขยัน
Authority

อำนาจหน้าที่

การมีอำนาจสั่งการ ควบคุมบังคับบัญชาตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
Synonyms - อำนาจหน้าที่
Automatic Wage Adjustment

การปรับค่าจ้างโดยอัตโนมัติ

ในการกำหนดอัตราค่าจ้าง นายจ้าง ลูกจ้าง อาจมีสัญญาหรือข้อตกลง ให้จำนวนค่าจ้างเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามสภาพเหตุการณ์หรือสิ่งแวดล้อม เช่น ในกรณีที่ค่าครองชีพเปลี่ยนแปลงไป เมื่อหน่วยงานมีรายได้หรือผลกำไรเพิ่มขึ้นมาก เมื่อราคาสินค้าที่ผลิตได้ตกต่ำ ต้นทุนการผลิตสูงหรือกิจการขาดทุนดังนี้ เป็นต้น
Synonyms - การปรับค่าจ้างโดยอัตโนมัติ
Average Days Charged

ค่าเฉลี่ยของวันทำงานที่สูญเสีย

การคำนวณหาวันทำงานที่สูญเสียโดยเฉลี่ยเนื่องจากการประสบอันตราย
คำนวณได้ดังนี้
ค่าเฉลี่ยของวันทำงานที่สูญเสีย = จำนวนวันทำงานที่สูญเสียทั้งหมด / จำนวนการประสบอันตรายทั้งหมด
หรือ
= อัตราความร้ายแรงของการประสบอันตราย / อัตราความถี่ของการประสบอันตราย
Synonyms - ค่าเฉลี่ยของวันทำงานที่สูญเสีย
Back Pay

ค่าจ้างย้อนหลัง

เป็นค่าจ้างหรือรายได้ซึ่งนายจ้างจ่ายย้อนหลังให้แก่ลูกจ้างตามคำสั่งของศาล ตามคำวินิจฉัยของผู้ชี้ขาดหรือตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าจ้างย้อนหลังในกรณีที่มีคำสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าทำงาน เงินค่าจ้างซึ่งจ่ายย้อนหลังเป็นการเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำหรือเนื่องจากการขึ้นค่าจ้างตามข้อร้องทุกข์
Synonyms - ค่าจ้างย้อนหลัง
Back-To-Work

การกลับเข้าทำงาน

การที่คนงานกลับเข้าทำงานภายหลังการนัดหยุดงานปกติการนัดหยุดงานมักจะเป็นไปชั่วคราว บางครั้งคนงานจะยุติการนัดหยุดงานเอง และกลับเข้าทำงานอีก แต่บางครั้งนายจ้างจะเป็นผู้ทำลายการนัดหยุดงาน ทำให้ลูกจ้างกลับเข้าทำงานต่อไปตามปกติ ก่อนที่การนัดหยุดงานจะดำเนินต่อไปจนถึงที่สุด
Synonyms - การกลับเข้าทำงาน
Bargaining Agent

ผู้แทนร่วมเจรจาต่อรอง

สหภาพแรงงานที่นายจ้างให้การยอมรับ หรือหน่วยงานของรัฐให้การรับรองให้เป็นผู้แทนลูกจ้างในการร่วมเจรจาต่อรอง
Synonyms - ผู้แทนร่วมเจรจาต่อรอง
Bargaining Agent , For Members only

ผู้แทนเจรจาต่อรองเฉพาะสมาชิก

สหภาพแรงงานที่เป็นผู้แทนร่วมต่อรองเฉพาะสมาชิกของตน และข้อตกลงจะมีผลใช้เฉพาะกับสมาชิกเท่านั้น
Synonyms - ผู้แทนเจรจาต่อรองเฉพาะสมาชิก
Bargaining Rights

สิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง

สิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายในการร่วมเจรจาต่อรองกับนายจ้าง โดยการตั้งผู้แทนเข้าร่วมเจรจาต่อรอง
Synonyms - สิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง
Bargaining Unit

กลุ่มลูกจ้างที่มีสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง

กลุ่มลูกจ้างที่นายจ้างให้การยอมรับหรือหน่วยงานของรัฐให้การรับรองให้เป็นกลุ่มลูกจ้างที่มีสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง
Synonyms - กลุ่มลูกจ้างที่มีสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง
Base Rate

อัตราค่าจ้างมูลฐาน

อัตราค่าจ้างต่อระยะเวลาทำงานปกติ ซึ่งอาจกำหนดจำนวนค่าจ้าง (รวมทั้งค่าจ้างตามผลงาน) ต่อชั่วโมง ต่อวัน ต่อสัปดาห์ หรือต่อเดือนโดยไม่รวมค่าล่วงเวลาหรือผลประโยชน์พิเศษอื่น ๆ ถือเป็นอัตราค่าจ้างปกติที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณค่าล่วงเวลา โบนัสหรือเงินจ่ายอื่น ๆ
Synonyms - อัตราค่าจ้างมูลฐาน
Basic Workday

ชั่วโมงทำงานมูลฐานต่อวัน

จำนวนชั่วโมงทำงานมูลฐานในหนึ่งวัน ตามมาตรฐานทั่วไปคือ วันละ ๘ ชั่วโมง
Synonyms - ชั่วโมงทำงานมูลฐานต่อวัน
Basic Workweek

ชั่วโมงทำงานมูลฐานต่อสัปดาห์

จำนวนชั่วโมงทำงานมูลฐานในหนึ่งสัปดาห์
Synonyms - ชั่วโมงทำงานมูลฐานต่อสัปดาห์
Benefit Plans

โครงการช่วยเหลือสมาชิกสหภาพแรงงานเมื่อประสบความเดือดร้อน

โครงการที่สหภาพแรงงานจัดให้มีขึ้นเพื่อคุ้มครองสมาชิกให้มีหลักประกันเมื่อประสบความเดือดร้อนจากภาวะการว่างงาน เจ็บป่วย ประสบอันตราย พิการและอื่นๆ โดยใช้จ่ายจากเงินค่าบำรุงสหภาพแรงงาน บางโครงการอาจเรียกเก็บจากสมาชิกเป็นกรณีพิเศษโดยความสมัครใจ
Synonyms - โครงการช่วยเหลือสมาชิกสหภาพแรงงานเมื่อประสบความเดือดร้อน
Bidding

การให้สิทธิสมัครเข้าดำรงตำแหน่งที่ว่าง

ระบบการบรรจุตำแหน่งงานที่ว่าง โดยให้สิทธิพิเศษแก่ลูกจ้างปัจจุบัน สมัครเข้ารับตำแหน่งงานนั้น
Synonyms - การให้สิทธิสมัครเข้าดำรงตำแหน่งที่ว่าง
Bilateral Action

การกระทำแบบทวิภาคี

การกระทำที่นายจ้างกับลูกจ้างจะต้องหารือหรือตัดสินใจร่วมกัน ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะทำโดยลำพังหรือไม่ได้รับความเห็นชอบและยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งก่อนนำไปปฏิบัติไม่ได้ ดูคำว่า unilateral action
Synonyms - การกระทำแบบทวิภาคี
Bindle Stiffs

ทวิภาคี

วิธีดำเนินการหรือทำกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกันระหว่างบุคคลสองฝ่าย
Synonyms - ทวิภาคี
Blacklist

บัญชีลับ

หมายถึงรายชื่อลูกจ้างที่นายจ้างทั้งหลายร่วมมือกันไม่รับเข้าทำงาน ลูกจ้างที่มีชื่ออยู่ในบัญชีลับของนายจ้างโดยทั่วไปเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน เป็นผู้นำแรงงานหรือหัวหน้าคนงานไม่เป็นทางการ (Straw Boss) หรือ ผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นบุคคลดังกล่าว ซึ่งมีพฤติการณ์ในทางก่อกวนปลุกปั่นและยุยงส่งเสริมคนงานหรือเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการทำให้เกิดการเรียกร้องและนัดหยุดงาน รายชื่อลูกจ้างเหล่านี้จะถูกหมุนเวียนเป็นการลับให้ทราบทั่วกันในหมู่ของนายจ้างเพื่อไม่ให้นายจ้างคนใดรับเข้าทำงานด้วย
Synonyms - บัญชีลับ
Blue Collar Workers

คนงานหรือกรรมกร

คนงานประเภทที่ทำงานด้วยมือหรือใช้กำลังกายในการทำงาน คนงานประเภทนี้มักทำงานนอกสำนักงาน เช่น ทำงานกลางแจ้งหรือภายในโรงงานที่ทำการผลิต การเก็บรักษา ทำงานกับเครื่องมือ เครื่องจักร
Synonyms - คนงานหรือกรรมกร
Blue Sky Bargaining

การเจรจาต่อรองที่เป็นไปไม่ได้

การเจรจาต่อรองที่นายจ้าง – ลูกจ้าง ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายยื่นข้อเรียกร้องที่ไม่สมเหตุสมผลหรือเรียกร้องในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ทำให้การเจรจาต่อรองไม่ประสบผลสำเร็จ แท้จริงแล้วกรณีนี้ไม่ใช่การร่วมเจรจาต่อรอง
Synonyms - การเจรจาต่อรองที่เป็นไปไม่ได้

Department of Labour Protection and Welfare
149 Mitmaitri Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
Hotline 1506 Ext.3, e-Mail: info@labour.mail.go.th
Webmaster: support@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน