คำศัพท์ด้านแรงงาน

Dictionary Labour Terminology

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Dispute Adjustment

การปรับข้อพิพาทแรงงาน

การพยายามทำให้ข้อพิพาทแรงงานเข้ามาสู่จุดที่คู่กรณีสามารถยอมรับหรือตกลงกันได้
Synonyms - การปรับข้อพิพาทแรงงาน
Dispute Notice

การแจ้งข้อพิพาทแรงงาน

การที่ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้อง แจ้งรายละเอียดของข้อพิพาทแรงงานเป็นหนังสือ ต่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานตามกฎหมาย
Synonyms - การแจ้งข้อพิพาทแรงงาน
Docking

การหักเงินค่าจ้าง

ลูกจ้างอาจถูกหักเงินเดือนหรือเงินค่าจ้างในกรณีที่ทำผิดระเบียบวินัยหรือกฎข้อบังคับ เช่น ไม่มาทำงานโดยไม่มีการลาหรือขาดงาน มาทำงานสาย เฉื่อยชา ทำให้ทรัพย์สินของนายจ้างเสียหาย ดังนี้ เป็นต้น การหักเงินเดือนนี้อาจถือเป็นการลงโทษผู้กระทำผิด แต่การหักเงินเดือนจนทำให้ค่าจ้างต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดไว้ก็อาจเป็นการผิดกฎหมายได้
Synonyms - การหักเงินค่าจ้าง
Double Employment

การทำงานให้นายจ้างสองราย

การที่ลูกจ้างทำงานสองที่หรือเป็นลูกจ้างของนายจ้างสองรายในคราวเดียวกัน การทำงานในลักษณะนี้จะมีมากในระยะเวลาที่ค่าครองชีพสูง สถานประกอบการต่างๆ จะพยายามควบคุม เนื่องจากการทำงานดังกล่าว มีแนวโน้มที่ทำให้ผลผลิตลดลงและเกิดการประสบอันตรายจากการทำงานเพิ่มขึ้น
Synonyms - การทำงานให้นายจ้างสองราย
Double Time

เวลาทวีคูณ

เวลาทำงานที่คิดค่าจ้างเป็นสองเท่าของอัตราค่าจ้างปกติโดยทั่วไป ได้แก่ เวลาทำงานในวันหยุด คือ วันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณีนิยม และวันหยุดพักผ่อนประจำปี
Synonyms - เวลาทวีคูณ
Down Grade

การลดความสำคัญของตำแหน่งงาน

การให้ความสำคัญของตำแหน่งงานหรือจัดระดับตำแหน่ง (classified job) ให้ต่ำกว่าเดิม
Synonyms - การลดความสำคัญของตำแหน่งงาน
Down Grading

การย้ายไปทำงานที่ต่ำกว่าเดิม

การที่ลูกจ้างถูกย้ายไปทำงานในตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต่ำกว่าเดิม ใช้ความรู้ความสามารถในการทำงานรวมทั้งอัตราค่าจ้างน้อยกว่าเดิม เป็นการถูกลงโทษ หรือในกรณีลดการผลิต การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตใหม่ซึ่งไม่ใช่การถูกลงโทษก็ได้ (ดูคำว่า Demotion)
Synonyms - การย้ายไปทำงานที่ต่ำกว่าเดิม
Down Periods

ระยะปิดงานชั่วคราว

ในโอกาสโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ อาจต้องหยุดงานชั่วคราว เพื่อดำเนินการบางอย่างเกี่ยวกับเครื่องจักร เช่น ทำความสะอาด แก้ไขซ่อมแซม ปรับปรุง หรือติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่ ฯลฯ
Synonyms - ระยะปิดงานชั่วคราว
Down Time

ค่าเสียเวลา

เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างประเภทตามผลงานระหว่างที่ลูกจ้างต้องหยุดงานชั่วคราว เนื่องจากเหตุต่างๆ ที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ตามปกติ และโดยมิใช่ความผิดของลูกจ้างด้วย เช่น ในกรณีที่เครื่องจักรชำรุดเสียหาย ขาดวัตถุดิบป้อนโรงงาน ขาดกำลังคนและอื่นๆ ที่ทำให้งานต้องหยุดลง
ในกรณีเช่นนี้ นายจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยจ่ายค่าจ้างให้ เช่นเดียวกับที่ลูกจ้างได้ปฏิบัติงานอยู่ตามปกติ
Synonyms - ค่าเสียเวลา
Drifter
ดูคำว่า Casual workers
Synonyms - การชุมนุมประท้วงการปิดโรงงาน
Dry-Run Picketing

การชุมนุมประท้วงการปิดโรงงาน

การที่ลูกจ้างชุมนุมประท้วงการปิดโรงงานของนายจ้างเป็นการแสดงพลังเพื่อกดดันให้นายจ้างยอมตกลง
Synonyms - ดูคำว่า Casual workers
Dual Unionism

การฝักใฝ่ตั้งแต่สองสหภาพขึ้นไป

การที่สมาชิกสหภาพแรงงานประพฤติตนหรือกระทำการอันเป็นประโยชน์หรือเข้าข้างสหภาพแรงงานอื่นที่เป็นคู่แข่งของสหภาพแรงงานที่ตนสังกัดอยู่
อาจหมายถึงสถานการณ์เมื่อสหภาพแรงงานหนึ่งเรียกร้องและอ้างสิทธิในการที่ถูกสหภาพแรงงานอื่นละเมิดสิทธิหรือกระทำผิดต่อสหภาพแรงงานของตน
Synonyms - การฝักใฝ่ตั้งแต่สองสหภาพขึ้นไป
Dual-Pay System

ค่าจ้างสองระบบหรือวิธีจ่ายค่าจ้างสองแบบ

ในอุตสาหกรรมบางแห่งและบางประเภท เช่น อุตสาหกรรมขนส่ง อาจจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างสองวิธี กล่าวคือจ่ายค่าจ้างตามจำนวนไมล์หรือระยะทางที่เดินทางในการทำงาน การจ่ายค่าจ้างตามวิธีหลังนี้อาจมีอัตราความเร็วของพาหนะในการเดินทางเป็นองค์ประกอบในการคำนวณค่าจ้างด้วย และลูกจ้างมีสิทธิจะเลือกรับค่าจ้างโดยคิดตามวิธีใดวิธีหนึ่งในสองวิธีนี้
Synonyms - ค่าจ้างสองระบบหรือวิธีจ่ายค่าจ้างสองแบบ
Earnings

รายได้จากการทำงาน

ค่าจ้างและค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ลูกจ้างได้รับทั้งหมด เนื่องจากการทำงาน นอกเหนือจากค่าจ้าง อาจเป็นผลพลอยได้จากการทำงานหรือผลประโยชน์พิเศษ โบนัส ค่าธรรมเนียม ค่าล่วงเวลา ฯลฯ เหล่านี้นับเป็นรายได้ที่ลูกจ้างได้รับเนื่องจากการทำงาน
Synonyms - รายได้จากการทำงาน
Economic Action

ปฏิบัติการทางเศรษฐกิจ

โดยทั่วไปเป็นการกระทำของฝ่ายลูกจ้างต่อฝ่ายนายจ้างเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ ซึ่งมักกระทำในรูปของการนัดหยุดงาน การถือป้ายโฆษณาโจมตี บอยคอตฯ และในบางครั้งฝ่ายนายจ้างอาจเป็นผู้กระทำเพื่อตอบโต้หรือแก้เผ็ดฝ่ายลูกจ้างก็ได้
Synonyms - ปฏิบัติการทางเศรษฐกิจ
Economic Sanctions

การตอบโต้ทางเศรษฐกิจ

การกระทำของฝ่ายลูกจ้างหรือฝ่ายนายจ้างที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จงใจทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียผลประโยชน์เพื่อเป็นการลงโทษ เนื่องจากการละเมิดข้อตกลง บิดเบือน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา
Synonyms - การตอบโต้ทางเศรษฐกิจ
Economic Strike

การนัดหยุดงานเพื่อผลทางเศรษฐกิจ

การนัดหยุดงานเพื่อบีบบังคับให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องค่าจ้าง ชั่วโมงทำงานหรือสภาพการทำงาน ต่างกับการนัดหยุดงานเพื่อประท้วงในเรื่องการกระทำอันไม่เป็นธรรม (ดูคำว่า unfair labour practice strike)
Synonyms - การนัดหยุดงานเพื่อผลทางเศรษฐกิจ
Employed Persons

ผู้มีงานทำ

เป็นผู้ทำงานที่ได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนเป็นเงินหรือสิ่งของอื่นๆ และผู้ทำงานในวิสาหกิจหรือไร่นาเกษตรกรรมของหัวหน้าครัวเรือนหรือของสมาชิกในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง รวมทั้งผู้ที่อยู่ในระหว่างหยุดงานชั่วคราวเนื่องจากเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ หยุดพักผ่อน สถานที่ทำงานปิดชั่วคราว ดินฟ้าอากาศไม่อำนวย นอกฤดูกาล หรือด้วยเหตุผลอื่น ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่าจะได้รับค่าจ้างจากนายจ้างในระหว่างที่ไม่ได้มาทำงานหรือไม่ก็ตาม
Synonyms - ผู้มีงานทำ
Employed, Employ

การจ้างหรือรับจ้างทำงาน

การจ้างหรือรับจ้างทำงานเพื่อให้หรือรับค่าตอบแทน
Synonyms - การจ้างหรือรับจ้างทำงาน
Employee

ลูกจ้าง

ผู้ซึ่งตกลงทำงานให้แก่นายจ้างเพื่อรับค่าจ้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๕ กำหนดไว้ว่า “ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงทำงานให้แก่นายจ้างเพื่อรับค่าจ้างไม่ว่าจะเป็นผู้รับค่าจ้างด้วยตนเองหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับงานบ้าน
Synonyms - ลูกจ้าง

Department of Labour Protection and Welfare
149 Mitmaitri Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
Hotline 1506 Ext.3, e-Mail: info@labour.mail.go.th
Webmaster: support@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน