คำศัพท์ด้านแรงงาน

Dictionary Labour Terminology

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Company Town

เมืองบริษัท

บริษัทที่รวมคนงานเข้าอยู่อาศัยด้วยกัน มีกิจการและดำเนินงานคล้ายเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่ง คนทำงานมีที่อยู่อาศัยหรือตั้งบ้านเรือนอยู่ในบริษัทนี้ และทำงานให้กับบริษัทภายใต้แผนการดำเนินงานและนโยบายของบริษัทเอง มีบริษัทเป็นเจ้าของกิจการทุกอย่างนับตั้งแต่ที่ดิน สิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค ร้านค้าและสถานเริงรมย์หรือที่พักผ่อนหย่อนใจ คนงานหรือลูกจ้างได้รับค่าจ้างจากนายจ้าง แต่ค่าจ้างนั้นจะกลับคืนไปสู่นายจ้างในรูปของการจับจ่ายใช้สอยให้แก่ร้านค้าและสถานให้บริการต่างๆ ของบริษัท
Synonyms - เมืองบริษัท
Company Union

สหภาพแรงงานในอาณัติของนายจ้าง

เป็นสหภาพแรงงานที่มีสมาชิกทั้งหมดเป็นลูกจ้างของนายจ้างคนเดียวกัน ภายในโรงงานเดียวและไม่เข้ามีส่วนเกี่ยวข้องในสหพันธ์หรือสมาคมและองค์การแรงงานใดๆ สหภาพแรงงานดังกล่าวจัดตั้งขึ้นโดยนายจ้างในสถานประกอบการนั้นเป็นผู้ให้การสนับสนุนทั้งในด้านการเงินการดำเนินการและอยู่ภายใต้การควบคุมของนายจ้าง
Synonyms - สหภาพแรงงานในอาณัติของนายจ้าง
Compulsory Arbitration

การชี้ขาดโดยบังคับ

เป็นการระงับข้อพิพาทแรงงานโดยบุคคลที่สาม ซึ่งกฎหมายระบุให้นำมาใช้หลังจากที่คู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้ในขั้นการไกล่เกลี่ย เช่น การที่กรณีพิพาทแรงงานนั้นอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความสงบสุขของประชาชน
Synonyms - การชี้ขาดโดยบังคับ
Conciliation

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานประกอบด้วยบุคคลสามฝ่าย คือ นายจ้าง ลูกจ้าง ซึ่งเป็นคู่กรณีในข้อพิพาทแรงงานและบุคคลที่สามซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในการพิพาท ทำหน้าที่เป็นคนกลางเพื่อให้คู่กรณีหาข้อยุติร่วมกัน
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานนี้ ปกติเป็นบริการของรัฐ ซึ่งไม่มีอำนาจบังคับให้คู่กรณีทำความตกลงกัน แต่ผู้ไกล่เกลี่ยมีหน้าที่ในการนัดหมายให้คู่กรณีมีโอกาสพบปะและเจรจากัน เป็นผู้อำนวยความสะดวกต่างๆ ให้หาทางทำให้บรรยากาศในการเจรจาเป็นไปด้วยดี ผ่อนคลายความตึงเครียดและสนับสนุนให้ทั้งสองฝ่ายแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งเหตุผลและวิธีการที่จะแก้ปัญหาเพื่อหาข้อยุติร่วมกันเองด้วย
คำนี้มักใช้ในความหมายเดียวกันกับการประนอมข้อพิพาทแรงงาน (Mediation)ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ บัญญัติว่า ในกรณีที่มีการยื่นข้อเรียกร้องแล้วไม่ได้เจรจากันภายในกำหนดเวลาสามวัน หรือมีการเจรจากันแต่ตกลงกันไม่ได้ให้บุคคลกลุ่มหนึ่งซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเรียกว่าพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน มีอำนาจดำเนินการไกล่เกลี่ยให้ทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ภายในเวลาห้าวัน
Synonyms - การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน
Conciliator

ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน

ผู้ทำหน้าที่ระงับข้อพิพาทแรงงานในฐานะคนกลางโดยวิธีไกล่เกลี่ยและพยายามช่วยให้คู่กรณีสามารถตกลงกันได้
Synonyms - ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน
Conflict Management

การจัดการเกี่ยวกับข้อขัดแย้ง

การดำเนินการเพื่อขจัดความขัดแย้งในการจ้างงานหากจัดการอย่างมีประสิทธิภาพอาจทำให้ความขัดแย้งนั้นกลายเป็นความร่วมมือและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้
Synonyms - การจัดการเกี่ยวกับข้อขัดแย้ง
Conflicts

ข้อขัดแย้ง

เป็นความขัดแย้งในการจ้างงานระหว่างนายจ้างลูกจ้างที่ไม่ใช่ข้อพิพาทแรงงานตามกฎหมาย
Synonyms - ข้อขัดแย้ง
Constant Wage Plan

การจ่ายค่าจ้างรายงวดโดยสม่ำเสมอ

การจ่ายค่าจ้างในระบบนี้ กำหนดให้มีการจ่ายค่าจ้างโดยสม่ำเสมอ ซึ่งมักจะกำหนดเป็นงวดละหนึ่งสัปดาห์ ถึงแม้ว่าในแต่ละงวดนั้นๆ จะมีงานทำไม่สม่ำเสมอเท่ากันทุกงวดก็ตาม
Synonyms - การจ่ายค่าจ้างรายงวดโดยสม่ำเสมอ
Constructive Discharge

การบีบบังคับให้ลาออก

เป็นการกระทำที่นายจ้างจงใจวางแผนให้ลูกจ้างลาออกจากงานโดยไม่ต้องไล่ออก เช่น การสร้างสถานการณ์ต่างๆ ที่ทำให้ลูกจ้างไม่สามารถทนทำงานต่อไปได้
Synonyms - การบีบบังคับให้ลาออก
Continous Process

กระบวนการทำงานต่อเนื่อง

กระบวนการทำงานหรือการผลิตที่ต้องทำติดต่อกันตลอดเวลา เนื่องจากสภาพของผลิตภัณฑ์หรือเครื่องจักรที่จะเกิดความเสียหายหากไม่ดำเนินการต่อเนื่อง จึงต้องมีการทำงานเป็นกะ
Synonyms - กระบวนการทำงานต่อเนื่อง
Contract

สัญญา

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างสหภาพแรงงานกับนายจ้างหรือผู้แทนของทั้งสองฝ่าย ระบุรายละเอียดต่างๆ เช่น ค่าจ้าง ชั่วโมงทำงาน สวัสดิการและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสภาพการจ้าง
Synonyms - สัญญา
Convention

อนุสัญญา

เป็นตราสารที่ประเทศสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศร่วมกันลงมติรับรองให้เป็นมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ โดยกำหนดหลักการในด้านแรงงานแต่ละเรื่องไว้ เมื่อประเทศสมาชิกได้พิจารณาและให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับใดแล้ว ถือเป็นข้อผูกพันที่ต้องปฏิบัติตาม หากละเว้นหรือละเมิดการปฏิบัติประเทศสมาชิกอื่นหรือองค์การนายจ้างและลูกจ้างสามารถยื่นประท้วงต่อองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ดูคำว่า International Labour Standard และ Ratification)
Synonyms - อนุสัญญา
Coolie System

การจ้างงานกุลี

การใช้แรงงานไม่มีฝีมือ ตามสัญญาการจ้างงานที่ให้ค่าจ้างต่ำ ทำงานหนัก มีสภาพและสิ่งแวดล้อมในการทำงานไม่ดี
ในอดีต ประเทศแถบตะวันตกได้มีการจ้างงานในลักษณะนี้โดยใช้แรงงานไม่มีฝีมือจากประเทศทางแถบตะวันออก
Synonyms - การจ้างงานกุลี
Cost of Living

ค่าครองชีพ

จำนวนเงินที่แต่ละบุคคลต้องจ่ายเพื่อการดำรงชีวิตหรือคงไว้ซึ่งมาตรฐานการครองชีพ
Synonyms - ค่าครองชีพ
Counseling

การให้คำปรึกษาแนะนำ

การรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของคนงานและให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยให้คนงานมองเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาอาจช่วยส่งเสริมในด้านแรงงานสัมพันธ์ และการบริหารงานบุคคลที่ดี
Synonyms - การให้คำปรึกษาแนะนำ
Craft

งานช่างฝีมือ

งานซึ่งต้องใช้ฝีมือและความสามารถทางช่าง
งานซึ่งต้องใช้ฝีมือ หมายถึง งานที่ต้องทำด้วยความประณีตและความชำนาญโดยใช้ความสามารถของมือเป็นส่วนสำคัญในการทำ
ความสามารถทางช่าง หมายถึง ความเข้าใจในหลักการทำงานทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือปฏิบัติ ซึ่งได้จากการฝึกอบรมหรือประสบการณ์จนสามารถทำงานนั้นได้
ตัวอย่าง งานช่างฝีมือ ได้แก่ งานแกะสลัก งานตัดเย็บเสื้อผ้า งานตัดเย็บรองเท้า งานเชื่อมโลหะ งานกลึงโลหะ และงานทำเครื่องเรือน เป็นต้น
Synonyms - งานช่างฝีมือ
Craft Union

สหภาพแรงงานช่างฝีมือ

เป็นสหภาพแรงงานที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ประกอบอาชีพฝีมือและรับสมาชิกเฉพาะผู้ที่มีอาชีพเป็นช่างฝีมือประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกันเท่านั้น
Synonyms - สหภาพแรงงานช่างฝีมือ
Craftsman

ช่างฝีมือ

ผู้มีฝีมือและความสามารถในงานช่างฝีมือ
Synonyms - ช่างฝีมือ
Credit Union

สหกรณ์ออมทรัพย์

คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ดำเนินการโดยสหภาพแรงงานหรือกลุ่มบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์แก่สมาชิก
Synonyms - สหกรณ์ออมทรัพย์
Cross Picketing

การชุมนุมประท้วงเพื่อเป็นผู้แทนลูกจ้าง

การที่สหภาพแรงงานมากกว่าหนึ่งสหภาพขึ้นไปชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องสิทธิที่จะเป็นผู้แทนลูกจ้าง
Synonyms - การชุมนุมประท้วงเพื่อเป็นผู้แทนลูกจ้าง

Department of Labour Protection and Welfare
149 Mitmaitri Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
Hotline 1506 Ext.3, e-Mail: info@labour.mail.go.th
Webmaster: support@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน