คำศัพท์ด้านแรงงาน

Dictionary Labour Terminology

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Bonus

โบนัสหรือเงินรางวัลพิเศษ

เป็นเงินเพิ่มพิเศษที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างนอกเหนือจากเงินเดือน รายได้ประจำหรือค่าจ้างตามปกติ ในประเทศไทยคำว่า “โบนัส” มักหมายถึง เงินเพิ่มรายปี (year-end bonus) รายหกเดือน สี่เดือนหรือสามเดือน แล้วแต่นายจ้างจะกำหนดหรือตกลงกับลูกจ้าง ส่วนจำนวนเงินที่จ่ายนั้นขึ้นอยู่กับฐานะ ผลกำไรและนโยบายของสถานประกอบการกับความสามารถ และความขยันขันแข็งของลูกจ้าง แต่ในต่างประเทศบางแห่ง อาจหมายความรวมถึงค่าตอบแทนพิเศษ (Premium Pay) ที่จ่ายให้กับการทำงานในเวลาวิกาล การทำงานในวันหยุด การทำล่วงเวลา และการทำงานที่เสี่ยงอันตรายด้วย
Synonyms - โบนัสหรือเงินรางวัลพิเศษ
Boondoggling

งานที่ให้ทำโดยไม่หวังผล

งานที่ไม่จำเป็นหรือไม่มีประโยชน์ แต่มอบหมายให้ลูกจ้างทำเพียงเพื่อให้ลูกจ้างมีงานทำ คำนี้ใช้ในกรณีที่มีการสร้างงานในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ โดยใช้งบประมาณของรัฐ แต่ผลประโยชน์ต่อส่วนรวมมีน้อยมาก
Synonyms - งานที่ให้ทำโดยไม่หวังผล
Bootleg Wages

ค่าจ้างนอกระบบ

อัตราค่าจ้างที่สูงหรือต่ำกว่าอัตราที่จ่ายกันทั่วไปในตลาดแรงงานนายจ้างจะจ่ายให้แก่ลูกจ้างในภาวะที่ขาดแคลนแรงงานหรือภาวะที่มีแรงงานล้นตลาด
Synonyms - ค่าจ้างนอกระบบ
Boycott

บอยคอตหรือการคว่ำบาตร

เมื่อฝ่ายลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานเห็นว่า นายจ้างปฏิบัติไม่เป็นธรรมในด้านแรงงาน หรือกระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อฝ่ายตน สหภาพแรงงานอาจทำการบอยคอต (คว่ำบาตร) โดยพร้อมใจกันงดซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของนายจ้าง ไม่ติดต่อซื้อขายด้วย ไม่ให้การสนับสนุนและความร่วมมือใดๆ ในกิจการของนายจ้าง อาจทำให้การดำเนินธุรกิจของนายจ้างต้องติดขัดด้วยวิธีการต่างๆ นอกจากนี้ยังพยายามชักจูงคนทั่วไปให้ร่วมต่อต้านด้วย เพื่อให้นายจ้างคู่กรณีต้องถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้ มุ่งที่จะให้นายจ้างยอมจำนนและยอมตามเงื่อนไขของสหภาพฯหรือฝ่ายลูกจ้าง
หมายเหตุ
วิธีการบอยคอตเกิดขึ้นในราว ค.ศ. ๑๘๘๐-๑๘๘๑ โดยกลุ่มชาวนาในไอร์แลนด์ได้ทำการต่อต้านเจ้าของที่นาชาวไอริชคนหนึ่ง ชื่อ กัปตันบอยคอต ซึ่งเป็นผู้ให้เช่านาที่ไม่มีความเห็นใจผู้เช่า ต่อมาในอังกฤษและอเมริกาก็ได้มีผู้นำวิธีการนี้มาใช้กันอย่างแพร่หลาย
Synonyms - บอยคอตหรือการคว่ำบาตร
Break-In Time

ระยะปรับตัว

ระยะเวลาที่นายจ้างอนุญาตให้ลูกจ้างหรือคนงานใหม่ปรับตัวเข้ากับงาน เพื่อนร่วมงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงานก่อนลงมือปฏิบัติงานจริง
Synonyms - ระยะปรับตัว
Broken Time

เวลาทำงานที่มีช่วงหยุดพักเป็นระยะๆ

กำหนดการทำงานที่มีระยะเวลาทำงานและระยะเวลาหยุดพักกำหนดไว้แน่นอนเป็นช่วงๆ เช่น เริ่มทำงาน เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น. หยุดพัก ๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น. และเริ่มทำงาน ต่อไป ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. เป็นต้น
Synonyms - เวลาทำงานที่มีช่วงหยุดพักเป็นระยะๆ
Bumping

การปลดคนงานออก

การปลดคนงานออกโดยเริ่มตั้งแต่ผู้มีอาวุโสน้อยขึ้นไปเป็นวิธีการที่บริษัทหรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ จะกระทำในกรณีที่มีการปรับปรุงงาน การจัดองค์การใหม่เพื่อลดต้นทุนการผลิต กิจการขาดทุนหรือจะต้องปิดกิจการ เป็นต้น
Synonyms - การปลดคนงานออก
Business Agent

เจ้าหน้าที่สหภาพแรงงาน

เจ้าหน้าที่ของสหภาพแรงงานที่ทำงานเต็มเวลา โดยได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแล จัดการเกี่ยวกับปัญหาแรงงานสัมพันธ์ การบริหารงานหรือการเงินของสหภาพแรงงาน
Synonyms - เจ้าหน้าที่สหภาพแรงงาน
Call Pay, Call-in Pay

ค่ารองาน

เงินที่นายจ้างตกลงที่จะจ่ายให้แก่ลูกจ้างเพื่อเป็นการประกันการมาทำงาน ตามเวลาทำงานปกติของลูกจ้างในกรณีที่นายจ้างไม่มีงานให้ทำในเวลานั้นๆ
Synonyms - ค่ารองาน
Call- back pay

ค่าเรียกตัวกลับเข้าทำงาน

ค่าจ้างพิเศษสำหรับลูกจ้างที่ถูกเรียกตัวกลับมาทำงานหลังจากเวลาทำงานปกติ ซึ่งลูกจ้างได้ทำงานในหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วและกลับบ้านหรือออกจากที่ทำงานไปแล้ว
Synonyms - ค่าเรียกตัวกลับเข้าทำงาน
Casual Workers,Casual Labour

คนงานจร

ผู้ที่รับจ้างทำงานในระยะเวลาสั้น โดยไม่ขึ้นกับสถานประกอบการหรือนายจ้างคนใดโดยเฉพาะ ส่วนมากเป็นแรงงานไม่มีฝีมือ และเคลื่อนย้ายไปหางานทำเป็นครั้งคราวตามฤดูกาล ตามความต้องการของตลาดแรงงานหรือตามความพอใจของตนเอง
Synonyms - คนงานจร
Chain Picketing

การชุมนุมประท้วงแบบเดินเรียงแถว

การที่ลูกจ้างร่วมกันประท้วงนายจ้าง เนื่องจากกรณีพิพาทแรงงาน โดยการเดินเรียงแถวติดต่อกันเป็นลูกโซ่ รอบๆ บริเวณหรือทางเข้าของสถานประกอบการ
Synonyms - การชุมนุมประท้วงแบบเดินเรียงแถว
Check off

การหักเงินลูกจ้าง ณ ที่จ่ายให้สหภาพ

เป็นข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงานให้นายจ้างหักเงินรายได้ของลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพให้กับสหภาพเพื่อกันไว้เป็นค่าบำรุงหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของสหภาพ ทั้งนี้โดยความยินยอมของลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพนั้นด้วย
Synonyms - การหักเงินลูกจ้าง ณ ที่จ่ายให้สหภาพ
Circular Picketing

การชุมนุมประท้วงแบบเดินวน

เป็นรูปแบบหนึ่งของการชุมนุมประท้วงที่คนงานจะเดินขบวนวนรอบสถานประกอบการหรือโรงงาน
Synonyms - การชุมนุมประท้วงแบบเดินวน
Closed Shop

กิจการที่จ้างเฉพาะสมาชิกสหภาพ

เป็นข้อตกลงระหว่างนายจ้างและสหภาพแรงงานที่ระบุว่านายจ้างจะต้องจ้างเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานเข้าทำงานด้วย
Synonyms - กิจการที่จ้างเฉพาะสมาชิกสหภาพ
Closed union

สหภาพแรงงานปิด

สหภาพแรงงานปิดจะพยายามกีดกันหรือไม่ให้โอกาสบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นสมาชิกโดยการกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ในการเป็นสมาชิกให้ยากแก่การปฏิบัติ และ / หรือ เก็บค่าธรรมเนียมในการสมัครเป็นสมาชิกสูงมาก ทั้งนี้เพื่อสงวนโอกาสการมีงานทำหรือสิทธิและประโยชน์ต่างๆ ให้กับสมาชิกเดิม
Synonyms - สหภาพแรงงานปิด
Coecion

การบังคับลูกจ้างไม่ให้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน

การที่นายจ้างบังคับขู่เข็ญหรือกีดกันทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ให้ลูกจ้างเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่กฎหมายให้การคุ้มครอง
Synonyms - การบังคับลูกจ้างไม่ให้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน
Collective Agreement

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

คือ สัญญาหรือข้อตกลงว่าด้วยเรื่องเงื่อนไขการจ้างหรือสภาพการทำงานซึ่งฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายนายจ้างได้ร่วมกันกระทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยปกติมักจะเขียนข้อความระบุให้ชัดเจนเป็นข้อๆ พร้อมทั้งกำหนดอายุข้อตกลงไว้และทั้งสองฝ่ายต้องลงลายมือชื่อกำกับในข้อตกลงหรือสัญญานั้นไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
Synonyms - ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
Collective Bargaining

การร่วมเจรจาต่อรอง

หมายถึงการที่ลูกจ้างเกินกว่าหนึ่งคนขึ้นไป หรือสหภาพแรงงานร่วมกันเจรจาหาทางตกลงกับนายจ้างหรือสมาคมนายจ้างเกี่ยวกับสภาพการจ้าง สวัสดิการ วันและเวลาทำงาน การเลิกจ้างหรือประโยชน์อื่นใดของนายจ้างหรือลูกจ้างเพื่อแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้นการร่วมเจรจาต่อรองเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของลูกจ้าง สหภาพแรงงาน นายจ้างหรือสมาคมนายจ้างที่จะใช้ปฏิบัติต่อกัน เพื่อให้บรรลุถึงความต้องการของแต่ละฝ่ายในอันที่จะยุติปัญหาหรือข้อพิพาทแรงงานที่จะเกิดขึ้น
Synonyms - การร่วมเจรจาต่อรอง
Comintern, The Comintern

องค์การคอมมิวนิสต์สากล

คือ องค์การแรงงานและสังคมนิยมหรือองค์การคอมมิวนิสต์สากล ซึ่งเดิมประกอบด้วยกลุ่มคนงานและผู้นำองค์การนี้ก่อตั้งขึ้นโดยนิโคไล เลนิน แห่งมอสโคว์ ในปี ๑๙๑๙ เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมระบบคอมมิวนิสต์ให้แพร่ขยายออกไปทั่วโลก และยกระดับของชนชั้นกรรมาชีพ โดยการปฏิวัติชนชั้นทุกแห่งหน สนับสนุนการก่อตั้งกลุ่มหรือองค์การคอมมิวนิสต์ขึ้นในประเทศต่าง ๆ และด้วยการแทรกซึมเข้าไปในสหภาพแรงงานด้วย
Synonyms - องค์การคอมมิวนิสต์สากล

Department of Labour Protection and Welfare
149 Mitmaitri Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
Hotline 1506 Ext.3, e-Mail: info@labour.mail.go.th
Webmaster: support@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน