คำศัพท์ด้านแรงงาน

Dictionary Labour Terminology

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Employee Association

สมาคมลูกจ้าง

องค์กรที่ลูกจ้างในสถานประกอบการเดียวกันร่วมกันจัดตั้งขึ้นเป็นสมาคมเพื่อพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องทั่วๆ ไป
Synonyms - สมาคมลูกจ้าง
Employee Benefits

ผลประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง

ผลประโยชน์ที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้างนอกเหนือจากค่าจ้าง เพื่อประกันความมั่นคงและเป็นสิ่งจูงใจในการทำงานของลูกจ้าง เช่น ให้การรักษาพยาบาล สิทธิการลาป่วย เงินบำเหน็จ เงินกู้ฉุกเฉิน วันหยุดพักผ่อน และสวัสดิการอื่นๆ
Synonyms - ผลประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง
Employee Rule Book,Employee Handbook

คู่มือพนักงาน

เอกสารที่นายจ้างจัดทำขึ้น เพื่อการปฐมนิเทศสำหรับลูกจ้างใหม่ ซึ่งโดยทั่วไปจะบอกความเป็นมาของสถานประกอบการอย่างย่อๆ นโยบาย ระเบียบข้อบังคับการทำงานสิทธิและผลประโยชน์ที่ลูกจ้างหรือพนักงานพึงได้รับ
Synonyms - คู่มือพนักงาน
Employer

นายจ้าง

ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๕ กำหนดไว้ว่า “นายจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงาน โดยจ่ายค่าจ้างให้และหมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำงานแทนนายจ้าง ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคล หมายความว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้น และหมายความรวมถึง ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำงานแทนผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
Synonyms - นายจ้าง
Employer Association

สมาคมนายจ้าง

องค์กรที่นายจ้างในอุตสาหกรรมและในท้องที่เดียวกันร่วมกันจัดตั้งขึ้นเป็นสมาคมเพื่อหารือในการแก้ไขปัญหาหรือร่วมเจรจาต่อรองกับสหภาพแรงงาน
Synonyms - สมาคมนายจ้าง
Employment Agencies

สำนักงานจัดหางาน

หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐหรือเอกชนเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างนายจ้างหรือผู้ที่ต้องการจ้างงานกับผู้ที่หางานทำ
Synonyms - สำนักงานจัดหางาน
Employment Certificate

ใบสำคัญการทำงานหรือใบรับรองการผ่านงาน

เอกสารที่นายจ้างจัดทำขึ้นเพื่อให้การรับรองหรือเป็นเครื่องแสดงและยืนยันว่าลูกจ้างหรือบุคคลที่ระบุชื่อในเอกสารนั้นเป็นผู้ที่ทำงานหรือเคยปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ใดในสถานประกอบการของนายจ้างมาเป็นเวลานานเท่าใด
Synonyms - ใบสำคัญการทำงานหรือใบรับรองการผ่านงาน
Employment Contract

สัญญาการจ้างงาน

ข้อผูกพันหรือสัญญาที่ทำขึ้น เมื่อมีการตกลงจ้างงานกันระหว่างนายจ้าง-ลูกจ้าง โดยทั่วไปจะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับสภาพการจ้าง เช่น ค่าจ้าง ชั่วโมงทำงาน วันหยุดประจำสัปดาห์ ฯลฯ
Synonyms - สัญญาการจ้างงาน
Employment Forecasting

ประมาณการการจ้างงาน

การคาดคะเนแนวโน้มหรือประมาณการจำนวนการจ้างงานทั้งหมดที่จะมีในอนาคตทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในแต่ละอุตสาหกรรม ในแต่ละท้องถิ่น จังหวัดหรือทั้งประเทศ และความต้องการจ้างงานประเภทใด จะมีในช่วงเวลาไหนเพื่อเตรียมการตอบสนองความต้องการแรงงานไว้
Synonyms - ประมาณการการจ้างงาน
Employment Guarantee

การประกันการจ้างงาน

ระบบหรือการวางแผนเพื่อให้ลูกจ้างมีความมั่นคงในการทำงานหรือมีงานทำตลอดปี โดยการกำหนดระยะเวลาในการทำงานไว้ให้แน่นอน รวมทั้งจำนวนค่าจ้างที่สมดุลย์หรือเหมาะสมกับงานด้วย
Synonyms - การประกันการจ้างงาน
Employment Stabilization

เสถียรภาพในการจ้างงาน

ความมั่นคงในการจ้างงาน ซึ่งเกิดจากประสิทธิภาพในการทำงานทั้งของภาครัฐและเอกชนที่สามารถจัดให้มีการจ้างงานหรือทำให้คนมีงานทำโดยสม่ำเสมอตลอดปี
Synonyms - เสถียรภาพในการจ้างงาน
End Spurt

การโหมกำลังผลิต

การเร่งเพิ่มผลผลิตในช่วงสุดท้ายของงานเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์ทันตามกำหนดเวลา โดยใช้คนทำงานอย่างหนักเต็มที่ แม้ว่าคนงานจะต้องเหน็ดเหนื่อยตลอดวันหรือตลอดช่วงเวลาของการเร่งผลิต
Synonyms - การโหมกำลังผลิต
Enforcement Strike

การนัดหยุดงานเพื่อบังคับให้นายจ้างปฏิบัติตามข้อตกลง

การนัดหยุดงานเนื่องจากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือสัญญาการจ้างงานหรือตามคำวินิจฉัยชี้ขาด รวมทั้งการที่นายจ้างพยายามเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ลูกจ้างต้องการให้เป็นไปตามเดิม
Synonyms - การนัดหยุดงานเพื่อบังคับให้นายจ้างปฏิบัติตามข้อตกลง
Equal Pay

การจ่ายค่าจ้างเท่ากัน

การจ่ายค่าจ้องให้เท่าเทียมกัน สำหรับการทำงานที่มีลักษณะงาน สภาพการทำงาน คุณภาพของงานและปริมาณงานที่เท่ากันและเหมือนกัน โดยไม่จำกัดเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ
Synonyms - การจ่ายค่าจ้างเท่ากัน
Escalator Clause

หลักการปรับค่าจ้างตามค่าครองชีพ

ข้อตกลงหรือหลักการที่ระบุให้ค่าจ้างเปลี่ยนแปลงตามค่าครองชีพ
ข้อตกลงหรือหลักการดังกล่าวนี้มักจะสืบเนื่องมาจากการร่วมเจรจาต่อรองระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และได้ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้นายจ้างปรับค่าจ้างขึ้นลงได้ตามภาวะค่าครองชีพ กล่าวคือ นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่มขึ้นเมื่อค่าครองชีพสูงขึ้นและอาจลดลงได้เมื่อค่าครองชีพต่ำลง (แต่ไม่น้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามสัดส่วนของค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้น
Synonyms - หลักการปรับค่าจ้างตามค่าครองชีพ
Exit Interview

การสัมภาษณ์ผู้ลาออก

การที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลพบปะพูดคุยกับลูกจ้างผู้ลาออกจากงานเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการลาออก ตลอดจนความคิดเห็นของลูกจ้างที่มีต่อสภาพการจ้างงาน นโยบายและการบริหารงานของสถานประกอบการ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงการบริหารงานและลดการเข้าออกงาน ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีและความรู้สึกที่ดีของลูกจ้างที่จะออกจากงานไป
ในบางกรณีการสัมภาษณ์อาจมีผลทำให้ลูกจ้างเปลี่ยนใจไม่ออกจากงาน เมื่อฝ่ายบุคคลสามารถแก้ปัญหาให้ได้ เช่น อาจให้ย้ายไปทำงานแผนกอื่น ถ้าการลาออกนั้นมีสาเหตุเนื่องมาจากความขัดแย้งกับผู้ร่วมงานหรือไม่ชอบและไม่ถนัดในงานที่ได้รับมอบหมาย
Synonyms - การสัมภาษณ์ผู้ลาออก
Fact-Finding Board

คณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง

คณะบุคคลที่รัฐแต่งตั้งขึ้นเป็นคณะทำงานหรือคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่สืบหาข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆ ในกรณีพิพาทแรงงาน
Synonyms - คณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง
Factory Inspection

การตรวจโรงงาน

โดยทั่วไปรัฐบาลของประเทศต่างๆ จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจโรงงานเพื่อให้มีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
Synonyms - การตรวจโรงงาน
Fair Day’s Pay

ค่าจ้างที่เป็นธรรม

เป็นค่าจ้างที่คนงานทั่วไปยอมรับว่ายุติธรรม และเหมาะสมกับผลงานและการทำงานชนิดนั้นๆ เป็นค่าจ้างที่ใช้อยู่ทั่วไปในชุมชนนั้น ซึ่งอาจเป็นเพียงอัตราค่าจ้างที่พอจะยังชีพของคนงานและครอบครัวให้ดำรงอยู่ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามขีดความสามารถของลูกจ้าง
Synonyms - ค่าจ้างที่เป็นธรรม
Fair Day’s Work

ผลงานที่เหมาะสมกับค่าจ้าง

หมายถึง ผลงานที่มีคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสมกับค่าจ้างที่เป็นธรรม ซึ่งเกิดจากความตั้งใจทำงานของลูกจ้าง
Synonyms - ผลงานที่เหมาะสมกับค่าจ้าง

Department of Labour Protection and Welfare
149 Mitmaitri Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
Hotline 1506 Ext.3, e-Mail: info@labour.mail.go.th
Webmaster: support@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน